Promocja książki „Emil Zegadłowicz daleki i bliski”

Promocja książki „Emil Zegadłowicz daleki i bliski”

data: 4 grudnia 2015

goście: dr hab.. Henryk Czubała (prof. WSM), dr hab. Wlodzimierz Próchnicki (prof. UJ), dr hab. Krystyna Latawiec (prof. UP)

Promocja książki „Emil Zegadłowicz daleki i bliski” odbyła się 4 grudnia 2015 r. w sali nr 4 Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Gości przywitała Profesor Maria Olszewska, Kierownik Pracowni Historii Dramatu 1864-1939 Instytutu Literatury Polskiej UW. Następnie mgr Katarzyna Małgowska przedstawiła krótko książkę „Emil Zegadłowicz daleki i bliski”, zwracając uwagę na wielość zastosowanych przez autorów metodologii i propozycji na przyszłość, które rysują się z tekstów. Głos zabrali redaktorzy tomu. Jako pierwszy mówił Profesor Henryk Czubała, który omówił różnorodność perspektyw badawczych wyznaczonych przez poszczególne artykuły oraz przybliżył zebranym Zegadłowiczowski obraz świata. Profesor Krystyna Latawiec mówiła o twórczości Emila Zegadłowicza w kontekście kategorii wzniosłości w rozumieniu Jean-François Lyotarda, natomiast Profesor Włodzimierz Próchnicki swoją wypowiedź skupił na związkach pisarstwa Emila Zegadłowicza ze sztuką awangardową i ludową. Poruszył też problem relacji autor-ilustrator.
Otworzyliśmy dyskusję. Jako jeden z pierwszych głos zabrał Tadeusz Olszewski. Opowiedział on o swojej przyjaźni z Adamem Zegadłowiczem-wnukiem pisarza, o swoich wizytach w Gorzeniu i o fascynacji „Wrzosami”. Profesor Mirosław Wójcik zwrócił uwagę na godną pochwały postawę Emila Zegadłowicza wobec antysemityzmu i krzywd społecznych.
Później głos zabrała Profesor Maria Olszewska, która mówiła o wizji scenicznej wpisanej w dramaty autora „Lampki oliwnej”. Profesor Bazyli Nazaruk ad vocem wypowiedzi Profesora Próchnickiego mówił o możliwych związkach twórczości Emila Zegadłowicza z ukraińską awangarda poetycką. Doktor Dawid Osiński w swojej wypowiedzi zauważył metaforycznie, że badacze „podglądają Emila Zegadłowicza”, jak on otaczająca go rzeczywistość w swojej twórczości.
Na tym zakończyliśmy dyskusję i organizatorzy podziękowali zebranym za udział w wydarzeniu oraz cenne głosy w dyskusji.

Katarzyna Małgowska