Zespół

Zespół

Kontakt: dramat.polon@uw.edu.pl

Kierownik Pracowni:
dr hab. Karol Samsel
lewks@wp.pl, publikacje

Zastępca Kierownika Pracowni:
prof. dr hab. Maria J. Olszewska
mj.olszewska@uw.edu.plpublikacje

Sekretarz Pracowni
dr Agnieszka Skórzewska-Skowron
agnieszka.skorzewska@gmail.com, publikacje

Członkowie Pracowni (w kolejności alfabetycznej) i zakres ich badań w ramach Pracowni:

dr hab. Sabina Brzozowska, prof. UO. Katedra Literatury Polskiej w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego. Dramaturgia Tadeusza Micińskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Tadeusza Rittnera.
sabina.brzozowska@uni.opole.pl, publikacje

dr Jarosław Cymerman, UMCS. Adiunkt w Zakładzie Teatrologii Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Dramaturgia międzywojenna, polski dramat ekspresjonistyczny.
jaroslaw.cymerman@poczta.umcs.lublin.pl, publikacje

dr hab. Marek Dybizbański, prof. UO. Katedra Historii Literatury, Komparatystyki i Antropologii Literackiej Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Tragedia polska II połowy XIX wieku.
marek.dybizbanski@uni.opole.pl, publikacje

dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, UMCS. Adiunkt w Zakładzie Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Dramaturgia Tadeusza Micińskiego badania nad kategoriami wzniosłości i groteski.
flis-czerniak@poczta.umcs.lublin.pl, publikacje

dr hab. Monika Gabryś-Sławińska, prof. UMCS, UMCS. Adiunkt w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UMCS. Dramat w prasie (głównie warszawskiej i lubelskiej – pisma tygodniowe), wypowiedzi krytyczne dotyczące wystawień dzieł dramatycznych w wybranych periodykach na przełomie XIX i XX stulecia, obecność problematyki teatralnej i dramatycznej na łamach opiniotwórczych pism przełomu XIX i XX w. (np. „Tygodnik Ilustrowany”).
monika.gabrys@poczta.umcs.lublin.pl, publikacje

ks. dr Grzegorz Głąb, KUL. Adiunkt w Katedrze Literatury Realizmu i Naturalizmu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Badania w zakresie dramatu sakralnego i wątków filozoficznych w dramacie.
grzesiu.tst@gmail.com, publikacje

mgr Marek Grajek, UW. Doktorant w Zakładzie Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku. Socjologia sztuki (teatru, literatury). Dramat niemiecki w Polsce oraz polski w Niemczech. Funkcjonowanie (obecność/nieobecność) dramatów z państw Europy Środkowej w Polsce i polskich w państwach Europy Środkowej. Konteksty polityczne i socjologiczne dramatów.
marekgrajek@o2.pl, publikacje

prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek, KUL. Kierownik Katedry Dramatu i Teatru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Odniesienia religijne i metafizyczne dramatu młodopolskiego.
wojkacz@kul.lublin.pl, publikacje

dr hab. prof UJK Grażyna Legutko, UJK. Zakład Historii Literatury do 1918 roku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Dramaturgia Stefana Żeromskiego
grazyna.legutko@ujk.edu.pl, publikacje, strona internetowa

dr Katarzyna Małgowska, UW. Dramaturgia Emila Zegadłowicza, dramaturgia naturalistyczna przełomu XIX i XX w. oraz życie teatralne dwudziestolecia międzywojennego.
kaldma@o2.pl, publikacje

prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, UW. Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dramat młodopolski i jego recepcja.
mj.olszewska@uw.edu.plpublikacje

dr hab. Dawid Osiński, UW. Adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku. Typologia i genologia dramatu mieszczańskiego w pozytywizmie. Krytyka teatralna i artystyczna II połowy XIX w.
dawidmariaosinski@tlen.pl, publikacje

dr hab. Magdalena Piotrowska, prof. UAM. Instytut Teatru i Sztuki Mediów; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Krytyka teatralna (wiek XIX/XX); widowiska kulturowe; teatry amatorskie.
mpiotrowsk@gmail.com, publikacje

dr hab. Anna Podstawka, KUL. Historyk literatury i teatrolog, adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Odniesienia religijne i metafizyczne dramatu młodopolskiego.
podanna@kul.lublin.pl, publikacje

ks. dr hab. Stefan Radziszewski, WSD Kielce. Dramat sakralny oraz wątki sakralne w dramacie.
stefanradziszewski@gmail.com, publikacje

dr hab. Wiesław Ratajczak, prof. UAM. Zakład Badań nad Tradycją Europejską. Kultura polska drugiej połowy XIX wieku (Teodor Tomasz Jeż, Joseph Conrad, Józef Ignacy Kraszewski).
ratajcza@amu.edu.pl

dr hab. Iwona E. Rusek, UW. Historyk literatury polskiej, autorka scenariuszy słuchowisk dla Teatru Polskiego Radia, konsultantka merytoryczna Tekstów Zebranych Jerzego Grotowskiego. Twórczość dramatyczna Juliusza Słowackiego i Stanisława Wyspiańskiego.
iwonkarusek@gmail.com, publikacje

dr hab. Magdalena Sadlik, UP. Adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XIX wieku Uniwersytetu Pedagogicznego, im. KEN w Krakowie. Recepcja dramatu i sceniczne realizacje.
magdasadlik@interia.pl, publikacje

dr hab. Karol Samsel, UW. Zakład Literatury Romantyzmu. Dramat i teatr romantyczny, komedia Fredrowska, dramaturgia Norwida, dramat doby wojny i okupacji (Gajcy, Trzebiński, Pohoska, Baczyński, Mencel i inni).
lewks@wp.pl, publikacje

dr Agnieszka Skórzewska-Skowron. Historyk literatury polskiej i teolog dogmatyczny. Dramaty pisane przez kobiety. Wątki teologiczne w polskiej dramaturgii. Teatr chrześcijański. Wątki teatrologiczne w teologii i patrystyce.
agnieszka.skorzewska@gmail.com, publikacje, strona internetowa

dr hab. Mateusz Skucha, UJ. Asystent w Katedrze Teorii Literatury. Gender w dramacie.
mateusz.skucha@gmail.com, publikacje

prof. dr hab. Tomasz Sobieraj, UAM. Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Krytyka teatralna II połowy XIX w.
lotario@amu.edu.pl, publikacje

dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP. Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich oraz Pracownia Dokumentacji Teatru w Słupsku w Katedrze Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Literaturoznawca i teatrolog. Teatr i dramat polski drugiej połowy XIX wieku, najnowszy dramat polski po 1989 roku, dramat historyczny, krytyka teatralna, pogranicze badań literaturoznawczych i teatralnych. 
anna.sobiecka@apsl.edu.pl, publikacje

dr Joanna Warońska, AJD. Adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Dramaty dwudziestolecia międzywojennego.
j.waronska@ajd.czest.pl, publikacje

dr Elżbieta Wróbel, AJD. Adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XX Wieku i Literatury Najnowszej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
elzbieta_wrobel@o2.pl, publikacje

mgr Michał Zdunik, UW. Doktorant w Zakładzie Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku. Teoria postsakralności dramatu modernistycznego, dramaturgia Stanisława Wyspiańskiego, współczesne kontynuacje i inscenizacje dramatu modernistycznego.
michal.zdunik@gmail.com, publikacje, strona internetowa

Studenci w Pracowni

Justyna Jaworska UW, studentka filologii polskiej, prezeska Diachronicznego Koła Naukowego „Twarde Jery”, członkini Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego, recenzentka, edytorka. Zainteresowania badawcze: język literatury, język dramatu, język inkluzywny. Wizja kobiety i androgynu w wiekach dawnych. Słownictwo polityczne i nazwy żeńskie w tekstach Stefana Żeromskiego. Dramat Elżbietański. Komparatystyka literacka. Granice między dekonstrukcją a strukturalizmem.
Mail: j.jaworska9@student.uw.edu.pl
https://uw.academia.edu/JustynaJaworska
https://www.instagram.com/jaworska.justyna_/ 

Izabela Niderla UW, studentka filologii polskiej.

Zainteresowania badawcze: kłamstwo powieściowe, snobizm w literaturze modernistycznej, konteksty filozoficzne literatury modernistycznej i pozytywistycznej, narratologia, fenomenologia, hermeneutyka, bachtinologia, jednoaktówki jako nowoczesny rodzaj dramatu. Mail: i.niderla@student.uw.edu.pl 

Kinga Stańczak UW, studentka filologii polskiej, członkini Diachronicznego Koła Naukowego „Twarde Jery”.Zainteresowania badawcze: teoria przekładu, komparatystyka literacka, język literatury, język dramatu, twórczość C. K. Norwida, historia teatru.
Mail: k.stanczak9@student.uw.edu.pl
Strony: https://uw.academia.edu/KingaSta%C5%84czak

Laura Stepaniak UW, studentka filologii polskiej. Wiceprezeska ds. finansowych Diachronicznego Koła Naukowego “Twarde Jery”.

Zainteresowania badawcze: twórczość C. K. Norwida, S. I. Witkiewicza i B. Jasieńskiego, język dramatu, przedstawienia kobiet w literaturze, przekłady, filozofia polityczna, romantyzm, neoromantyzm oraz komparatystyka literacka. Mail: l.stepaniak@student.uw.edu.pl

Jacek Szczepański UW, student filologii polskiej, edytor.

Zainteresowania: pogranicza literatury, efekt obcości Bertolta Brechta w dramacie, kategoria ironii w literaturze, odniesienia biblijne w literaturze, zaburzenia w komunikacji językowej Mail: js.szczepanski@student.uw.edu.pl https://independent.academia.edu/Szczepa%C5%84skiJacek