Publikacje: dr hab. Anna Podstawka

Publikacje: dr hab. Anna Podstawka

Książki autorskie:

 1. Dramaturgia Macieja Szukiewicza, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006, ss. 402.
 2. Świat, który się nie kończy. Człowiek i transcendencja w teatrze Jana Kasprowicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 463.

Prace redakcyjne:

 1. Teatr – Dramat – Sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL (1975-2005), red. Wojciech Kaczmarek, Anna Podstawka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 238.
 2. Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku, red. Anna Podstawka, Agnieszka Jarosz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 366.
 3. Prace edytorskie i dokumentacyjne
 4. Maciej Szukiewicz, Arf. Baśń sceniczna w 4 aktach, oprac. tekstu i posłowie Anna Podstawka, Norbertinum, Lublin 2009, ss. 189.
 5. Inicjatywy badawcze i prace Katedry Dramatu i Teatru w latach 1975-2005, w: Teatr – Dramat – Sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL (1975-2005), red. Wojciech Kaczmarek, Anna Podstawka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 193-238.
Ważniejsze artykuły:

 1. „Nasze miasto” Thorntona Wildera jako fenomen dramaturgii poetyckiej, „Zeszyty Naukowe KUL” 2002, nr 3-4, s. 61-76.
 2. Wokół europejskiej prapremiery „Naszego miasta” Thorntona Wildera, w: Na scenie pierwszy raz, zbiór studiów pod red. Janusza Margańskiego, Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz 2004, s. 95-109.
 3. Od teatru monumentalnego do internetu. Polska recepcja „Naszego miasta” Thorntona Wildera, w: Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku, Wydawnictwo KUL, red. Wojciech Kaczmarek, Joanna Michalczuk, Lublin 2004, s. 271-286.
 4. Maciej Szukiewicz i jego wizja teatru, „Roczniki Humanistyczne KUL” LII (2004), z. 1: Dramat i teatr, s. 77-112.
 5. Obszary naukowych zainteresowań Księdza Profesora Mariana Lewki, „Seminare” XXIII (2006), s. 431-438.
 6. Badacz Strindberga, w: Teatr – Dramat – Sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL (1975-2005), red. Wojciech Kaczmarek, Anna Podstawka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 149-156.
 7. Księgozbiór Profesora, w: Teatr – Dramat – Sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL (1975-2005), red. Wojciech Kaczmarek, Anna Podstawka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 183-189.
 8. Jednoaktowe sztuki Macieja Szukiewicza na tle dramatyczno-teatralnych tendencji przełomu XIX i XX wieku, w: Krótkie formy dramatyczne, red. Hanna Ratuszna, Radosław Sioma, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 85-98.
 9. „Uświęcać pospolitość” – Emila Zegadłowicza koncepcja teatru, w: W kręgu polskiego dramatu i teatru religijnego XX wieku, red. Wojciech Kaczmarek, Joanna Michalczuk, Norbertinum, Lublin 2007, s. 57-75.
 10. Historycznoteatralne (re)wizje, „Ethos” 2007, nr 1-2, s. 371-378.
 11. Sacrum w dramaturgii Emila Zegadłowicza, w: Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918-1945, red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Lech Giemza, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, s. 251-270.
 12. „Czy wszedłem w kraje cudowności w baśniach opiane?”. Poetycki świat „Arfa” Macieja Szukiewicza, w: Zapomniany dramat, red. Maria Jolanta Olszewska, Krystyna Ruta-Rutkowska, t. I, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 173-184.
 13. Dramaturgia krajów słowiańskich w krytyce teatralnej Kasprowicza, w: Kasprowicz a Słowiańszczyzna. W 150. rocznicę urodzin Poety, red. Małgorzata Wnuk, Karol Jaworski, Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, Zakopane 2010, s. 43-61.
 14. Odkrywanie zapomnianych wartości. Dramaturgia Thorntona Wildera we współczesnym teatrze, w: Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku, red. Anna Podstawka, Agnieszka Jarosz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 269-291.
 15. Teatr Kasprowicza – dramaty poety w świetle poszukiwań badawczych, w: Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza, pod red. Grzegorza Iglińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2011, s. 369-385.
 16. „Złowić wiekuistości niezmienne pierwiastki…”. „Baśń nocy świętojańskiej” Jana Kasprowicza, „Rocznik Przemyski” XLIX (2013), z. 2: Literatura i Język, s. 37-63.
 17. Teatr religijny Jana Kasprowicza, w: Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty. W stulecie urodzin Profesor Ireny Sławińskiej, red. Wojciech Kaczmarek, Joanna Michalczuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 227-244.
 18. Dramaty z księdzem w tle. Kilka refleksji na temat twórczości Jana Kasprowicza, w: Postać księdza w literaturze, red. Grzegorz Głąb, Stefan Radziszewski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2014, s. 337-347.
 19. Wokół Szekspira Kasprowicza, w: Szekspir(y) Żurowskiego, pod red. Anny Sobieckiej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2014, s. 111-133.