Aktualności

WOKÓŁ DRAMATU POETYCKIEGO XX WIEKU

W Wydawnictwie UMSC w Lublinie ukazał się właśnie kolejny tom serii Pracowni Historii Dramatu 1864-1939. To książka Wokół dramatu poetyckiego XX wieku pod red. Anny Podstawki i Jarosława Cymermana.

„O dramacie poetyckim, jego istocie i wyróżnikach, dyskutowano i pisano wiele. Przede wszystkim stawiano pytania, czy powinien być rozpatrywany w kontekście wyznaczników gatunkowych, czy może raczej historycznoliterackich, będąc każdorazowo zjawiskiem powstającym w określonym czasie i miejscu, zwykle w momentach batalii o nowy teatr. Więcej informacji

[5-07-2018]

BIBLIA W DRAMACIE

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka Biblia w dramacie. Publikacja ta, pod red. prof. dr. hab. Edwarda Jakiela, jest pokłosiem konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim, zorganizowanej przez Pracownię Badań nad Biblią i Religią w Literaturze Polskiej XIX i Początku XX w. (UG) oraz Pracownię Historii Dramatu 1864–1939 (UW).

Więcej informacji

[5-07-2018]

JUDASZ W DRAMACIE MŁODOPOLSKIM – RELACJA Z SEMINARIUM

Dnia 16 maja w Instytucie Filologii Polskiej UG odbyło się seminarium poświęcone postaci Judasza w dramacie. Było ono elementem całego cyklu spotkań i paneli naukowych poświęconych problematyce dramaturgicznej, jakie organizuje założona i prowadzona przez prof. dr. hab. Marię Jolantę Olszewską Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 (Uniwersytet Warszawski).

Na początku prof. dr hab. Edward Jakiel przedstawił obecnym na seminarium wydaną na przełomie kwietnia i maja br. czwartą już z cyklu biblijnego księgę pokonferencyjną – Biblia w dramacie oraz tematyczny zeszyt wydawanego w Instytucie Filologii Polskiej UG periodyku „Język-Szkoła-Religia” XIII/1, w którym znalazło się jeszcze sześć artykułów poświęconych tematyce biblijnej w dramacie.

Rodzajem biblistycznej introdukcji było wystąpienie wykładowcy Gdańskiego Seminarium Duchownego – ks. dra Krzysztofa Grzemskiego. W swojej wypowiedzi, skonstruowanej jako zespół luźno ze sobą powiązanych glos, zwrócił on szczególną uwagę na aspekt soteriologiczny, konkretyzujący się w opozycyjnych rozstrzygnięciach dwóch apostołów: św. Piotra i Judasza właśnie.

Dr Irena Chawrilska z kolei w swoim wystąpieniu ukazała figurę Judasza w perspektywie estetycznej na tle triady modernizm–postmodernizm–hipermodernizm. Za punkt wyjścia przyjęto modernizm, reinterpretujący figurę Judasza na przełomie XIX i XX wieku, i niewątpliwie wymagający przekroczenia. Następnie współczesny Judasz został ukazany przez pryzmat rozważań Jerzego Nowosielskiego oraz  na przykładzie  jednego z głównych bohaterów powieści Małe życie autorstwa Hanyi Yanagihary z 2015 roku.

Dr hab. Lucyna Warda-Radys prof. UG zaprezentowała fragment wyników swoich badań językoznawczych nad dramatem K. H. Rostworowskiego Judasz z Kariothu. Skupiając się na językowym obrazie stanów emocjonalnych tytułowego bohatera, przedstawiła odkrywcze w tym zakresie ustalenia. Analiz leksyki samych tylko didaskaliów uzmysławia, jak wielki potencjał psychologicznych treści niesie w sobie dramat Rostworowskiego.

 

  

 

Całość domknęła dyskusja, którą prowadziła prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska. Niedokończona rozmowa na temat nie tylko młodopolskiej recepcji literackiej Judasza uzmysławia konieczność kontynuacji w takiej otwartej formule spotkań i akademickich dysput.

Edward Jakiel, UG

[6-06-2018]

JUDASZ W DRAMACIE MŁODOPOLSKIM

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie współorganizowane przez Pracownię. Tym razem 16 maja do Gdańska zaprasza:

Pracownia Badań nad Biblią w Literaturze Polskiej i Polskim Filmie

Wydział Filologiczny UG, Wita Stwosza 55, środa, 16 maja 2018, sala 1.48 

 

Program seminarium Judasz w dramacie młodopolskim

9.30-10.00

Prezentacja publikacji pokonferencyjnej: książki „Biblia w dramacie” i numeru tematycznego „Język-Szkoła-Religia”

dr hab. Edward Jakiel prof. UG

10.00-10.30

Judasz – kilka refleksji biblisty

  1. dr Krzysztof Grzemski

10.30-11.00

O Judaszu z perspektywy filozoficznej

dr Irena Chawrilska

11.00-11.30

O języku i stylu dramatu K. H. Rostworowskiego „Judasz z Kariothu”

dr hab. Lucyna Warda-Radys prof. UG

12.00

Dyskusja

Prowadzi: prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska

13.30

Zakończenie seminarium

 

 

[9-05-2018]

Wywiad z prof. Marią Olszewską w „Teologii Politycznej”

W „Teologii Politycznej” ukazał się właśnie bardzo ciekawy wywiad z prof. Marią Olszewską o Stefanie Żeromskim i jego miejscu w polskiej kulturze.

Zachęcamy do lektury! Całość TUTAJ.

 

[2-05-2018]

WYSPIAŃSKI I WITKACY W TŁUMACZENIU – spotkanie Pracowni

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Pracowni. Tym razem zajmiemy się tematem:

WYSPIAŃSKI I WITKACY W TŁUMACZENIU

Język dramatów Wyspiańskiego i Witkacego jest wyjątkowy. Jak tę wyjątkowość oddać w tłumaczeniu? O tym porozmawiamy z Lauren Dubowski (Yale School of Drama) i dr Elżbietą Grzyb (UW).
Spotkanie to, współorganizowane z Instytutem Witkacego, ma charakter głównie warsztatowy.

9 maja 2018 r., godz. 16.45

Wydział Polonistyki, sala nr 35

 

Elżbieta Grzyb – anglistka i polonistka, wykładowca Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka dysertacji doktorskiej Miejsce dramatów S. I. Witkiewicza w polisystemie literatury amerykańskiej w świetle wybranych koncepcji z kręgu Translation Studies.

Uczy języka angielskiego od 26 lat. Prowadzi kursy z języka angielskiego ogólnego, kursy indywidualne dla osób niepełnosprawnych, zajęcia dla kadry kierowniczej UW i studentów historii sztuki, kursy dla studentów zagranicznych poświęcone kulturze polskiej. Stale rozwija swoje kompetencje, biorąc udział w konferencjach metodycznych, warsztatach i szkoleniach, również jako autorka referatów poświęconych zagadnieniom skutecznego przyswajania języka. Uczestniczy w wydarzeniach promujących wiedzę humanistyczną, takich jak Europejski Dzień Języków czy Festiwal Nauki oraz w konferencjach naukowych poświęconych obecności literatury i kultury polskiej za granicą. Redaktor działu zagranicznego pisma Witkacy!, współpracownik Instytutu Witkacego. Nauczanie języka angielskiego, promowanie wiedzy o kulturze anglosaskiej i polskiej to jej nieprzemijające pasje.

Lauren Dubowski – doktorantka na wydziale Fine Arts Yale School of Drama. Od strony teoretycznej i praktycznej zajmuje się różnymi zagadnieniami teatralnymi: dramaturgią, krytyką, teatrologią, produkcją, reżyserią. Interesuje się teatrem jako miejscem dialogu i wymiany kulturalnej, również międzynarodowej.Brała również udział w projektach filmowych i związanych z nowymi mediami w ramach współpracy ze studiem Ado Ato Pictures w Indonezji i Holandii. Jako stypendystka programów Fulbright’a i MacMillana prowadziła badania o Wyspiańskim w teatrze i kulturze w Polsce. Obecnie pracuje nad tłumaczeniem kilku dramatów Wyspiańskiego i Witkacego na język angielski.

[23-04-2018]

Spotkania międzyludzkie w dramatach Norwida

Zapraszamy na wykład organizowany przez Zakład Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki PAN, pod tytułem:

Spotkania międzyludzkie w dramatach Norwida

Wykład wygłosi prof. Michał Masłowski.

Kluczem podejścia do dramaturgii Norwida będzie spojrzenie z punktu widzenia filozofii dialogu, zwłaszcza Lévinasa i Tischnera wraz z pojęciami „Twarzy” i spotkania „twarzą w twarz”. Może to dziwić u autora ukazującego „rozmijanie się ludzi” i atomizację rozmowy w nowoczesnym społeczeństwie, ale też pozwala to wydobyć problematykę silnie obecną w jego dziele, także jako brak wyrażany słowem, gestem i sytuacją. Ważna będzie problematyka monologu, dialogu i „trylogu” w poetyce „białej tragedii”, akcentującej ideał „człowieka pełnego” i kobiety rozwiniętej duchowo – esencji społeczności. Ideał międzyludzkiego porozumienia kontrastuje z mieszczańskim salonem wieku „kupieckiego i przemysłowego”, tworząc horyzont pragnień.

23 marca o godz. 11

ISPAN, ul. Długa 26

Sala im. Sobieskich (parter)

 

[21-03-2018]

Wokół dramatu poetyckiego XIX wieku

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny tom serii Pracowni, tym razem o dramacie poetyckim.

Wokół dramatu poetyckiego XIX wieku, red. M. Gabryś-Sławińska, G. Głąb, Lublin 2017.

Tom, który oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera teksty zorientowane na interdyscyplinarną analizę zjawisk związanych z kształtowaniem się, ewolucją oraz modernizacją dramatu poetyckiego XIX stulecia, który jest we współczesnej kulturze ponownie odkrywany i reinterpretowany. Autorzy starali się od nowa spojrzeć na fenomen tej formy wypowiedzi artystycznej, a przez krytyczne analizy dzieł mieszczących się w tym nurcie przyjrzeć się dokonaniom artystycznym dramatopisarzy w perspektywie zarówno ich funkcjonowania w tradycji, jak i nowoczesnych odczytań, ich funkcjonowania w przestrzeni współczesnego dramatu. Dlatego, wychodząc od klasycznych, wciąż aktualnych rozpoznań Ireny Sławińskiej sformułowanych w szkicu Ku definicji dramatu poetyckiego, podjęto wielopłaszczyznową dyskusję dotyczącą m. in. istoty dramatu poetyckiego, jego zakresu i cech ogólnych oraz szczegółowych rozwiązań.

Ze Wstępu.

Do kupienia TUTAJ.

[21-02-2018]

Zaproszenie na konferencję „W kręgu dramatu obyczajowego”. Stefan Żeromski i inni

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji:

 

„W kręgu dramatu obyczajowego”.
Stefan Żeromski i inni (XIX-XX wiek)

 

Wieki XIX i XX są niewątpliwie czasem rewolucji obyczajowej. Była ona tak intensywna, że szybko wkroczyła w przestrzeń sztuki, a artyści z ochotą podejmowali ten temat, eksplorując jego najróżniejsze zakamarki.

Wśród wielu realizacji artystycznych tego tematu nie mogło również zabraknąć dramatu – jako tekstu i jako teatralnej realizacji. Wątki obyczajowe pojawiają się niemal wszędzie. A po formę dramatyczną, tak pasującą, by ukazać rozdarcie, rozchwianie, poszukiwanie tożsamości, redefiniowanie dotychczasowych struktur społecznych, sięgali niemal wszyscy. Wybitni i mniej wybitni twórcy dramatyczni, ale również uznani prozaicy czy poeci. Forma dramatyczna kusiła, by przez nią wyrazić przetaczającą się przez europejską kulturę przemianę.

Interesuje nas zatem, wychodząc od  twórczości Stefana Żeromskiego, wybitnego powieściopisarza, a mniej uznanego dramatopisarza, który jednak po tę formę mimo wszystko sięgał: Więcej informacji

[24-01-2018]

Dramaty Stefana Żeromskiego – spotkanie

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939

pragnie serdecznie zaprosić

dnia 9 marca 2018 r. o godz. 15:00

na spotkanie

Dylematy edytorskie związane z wydaniem krytycznym

dramatów Stefana Żeromskiego

 

Gośćmi spotkania będą badaczki i znawczyni twórczości dramaturgicznej Stefana Żeromskiego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, panie: dr hab. Grażyna Legutko, prof. UJK, dr hab. Beata Utkowska prof. UJK oraz mgr Justyna Kołodziejczyk. Spotykamy się dnia 9 marca 2018 r. o godz. 15:00 w sali nr 3 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Kampus Główny).

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zespół Pracowni

 

[19-01-2018]

Wyspiański – artysta modernistyczny: relacja filmowa

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z seminarium organizowanego przez Pracownię w 110 rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego. Jak Państwo zobaczą, Wyspiański łączy pokolenia, bo słuchają o nim i najmłodsi, i młodzież, i dorośli.

Film do obejrzenia TUTAJ.

[10-01-2018]

Konferencja Lucjan Rydel – w setną rocznicę śmierci

Stanisław Wyspiański, Portret Lucjana Rydla

Katedra Literatury Polskiej XIX wieku IFP

Instytut Neofilologii

Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

oraz

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

serdecznie zapraszają

do udziału w konferencji naukowej

Lucjan Rydel – w setną rocznicę śmierci

(Kraków, 5 lipca 2018 r.)

 

W związku z przypadającą 8 kwietnia 2018 roku setną rocznicą śmierci Lucjana Rydla zapraszamy do udziału w konferencji naukowej towarzyszącej wystawie organizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Pan wiecznie Młody. Pragniemy uwzględnić wszystkie obszary działalności i aktywności Rydla: poety, dramaturga, tłumacza, krytyka literackiego, społecznego działacza, dyrektora krakowskiego teatru (w latach 1915-16). Toteż proponujemy poddanie refleksji następujące zagadnienia i problemy badawcze: Więcej informacji

[28-12-2017]

„Lampka oliwna” Emila Zegadłowicza

6 października 2017 roku w Teatrze Cieszyńskim miała miejsce premiera spektaklu „Lampka oliwna” w reżyserii Bogdana Kokotka.

Jak czytamy na stronie teatru:

„Lampka oliwna”, tragedia w trzech aktach, była debiutem dramaturgicznym Zegadłowicza. Prapremiera miała miejsce 31 maja 1924 w reżyserii Stanisławy Wysockiej w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego. „Lampka oliwna” to dramat o ludzkich namiętnościach, „dramat pierwotnych sił, niepohamowanych żądz, zbrodni”. Osadzona w realiach wsi beskidzkiej tragedia opowiada o kondycji człowieka targanego uczuciami miłości, zniewolenia i pragnienia wolności – za wszelką cenę.

Spektakl bierze udział w III edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.

W programie, który przygotowano w związku ze spektaklem, wykorzystano fragment artykułu prof. Marii Olszewskiej o wątku beskidzkim w twórczości Zegadłowicza. Zapraszamy do lektury (tutaj), a przede wszystkim do obejrzenia spektaklu.

 

[28-12-2017]

PREMIERA! „Baśń o koronie Pani Wisły” – nowe słuchowisko wg scenariusza Iwony Rusek

Już w najbliższą sobotę – 9 grudnia – o godz. 19:30 premiera Baśni o cudownej koronie Pani Wisły oraz złej wiedźmie Patrzałce. Słuchowisko radiowe zostało zrealizowane przez Jacka Raginis-Królikiewicza na podstawie scenariusza Iwony Rusek. Polskie Radio Dzieciom i Teatr Polskiego Radia zapraszają do wysłuchania!

Więcej informacji

[8-12-2017]

Wyspiański – artysta modernistyczny. Seminarium

Szanowni Państwo!

Pragniemy serdecznie zaprosić na seminarium naukowe Wyspiański. Artysta modernistyczny

organizowane przez nas dnia 28 listopada 2017 r.

w sali balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich niedaleko Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego

(ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-001 Warszawa).

 

Poniżej do pobrania pliki PDF z programem wydarzenia oraz z plakatem.

PROGRAM

PLAKAT

I koniecznie Chochoły, abyśmy już mogli wczuć się w nastrój!

 

[17-11-2017]

Konferencja Wojna-okupacja-dramat. W stronę nowego ujęcia

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na konferencję Wojna okupacja dramat. W stronę nowego ujęcia, odbywającą się w dniach 20-21 listopada 2017 r.Sali im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego). W programie oprócz wystąpień referentów przewidziano m. in. śpiewanie pieśni powstańczych przez chór, panel dyskusyjny z Eugeniuszem Tyrajskim, ps. „Sęp” (uczestnik powstania warszawskiego) oraz czytanie fragmentu wywiadu z Marią Straszewską.

Celem konferencji jest w równym stopniu szerszy, syntetyczny namysł nad istotą polskiego dramatu okupacyjnego, co – raz jeszcze – próba jego analitycznego rozbioru, określenia swoistej, niepowtarzalnej w tej samej postaci w dramaturgii powojennej „anatomii” tekstu. Jak opisać strategie dramatyczne twórców piszących swoje utwory w latach 1939-1945? Nie tylko poetów najbardziej znanego kręgu „Sztuki i Narodu” – Andrzeja Trzebińskiego piszącego Aby podnieść różę…, Tadeusza Gajcego tworzącego Misterium niedzielne oraz Homera i Orchideę, Ewy Pohoskiej zapisującej Schyłek amonitów, Wojciecha Mencla piszącego Przed świtem, lecz także – poetów spoza kręgu okupacyjnego. W jaki sposób, jakimi metodami dramaturgia wojny i okupacji wypracowuje własne założenia gatunkowe w obrębie wojennej groteski dramatycznej? Jak posługuje się kluczem antyku i dramatu antycznego, jak łączy ze sobą dramaty biblijny oraz poetycki z dramatem rewolucyjnym? Czy reguły gatunkowe to wreszcie jej sposób „otwarcia” czy „zamknięcia” głosu? Czy w wypadku dramatu okupacyjnego – założenia gatunkowe mają „skrywać” czy „odsłaniać” rzeczywiste przesłanie tekstu?
Więcej informacji

[16-11-2017]

Nowości w zakładce Publikacje do pobrania

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do lektury krótkiego szkicu o historii teatru w Wilnie od początku XIX w. do 1939 r. autorstwa Lesława Górala. Poniżej tekst – udostępniony dzięki uprzejmości autora – w formacie PDF do pobrania.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do czynnego uczestnictwa w redagowaniu strony WWW Pracowni. Publikujemy zarówno krótkie szkice i teksty publicystyczne, jak i artykuły naukowe. Zachęcamy także do zapoznania się z innymi publikacjami dostępnymi na naszej witrynie.

Lesław Góral, Teatr w Wilnie od początku XIX w. do 1939 r. – PDF do pobrania [po kliknięciu]

[7-11-2017]

Odpowiedzialność za słowo w komunikacji literackiej. Zaproszenie na sympozjum naukowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznych

Zapraszamy do uczestnictwa w sympozjum

Odpowiedzialność za słowo w komunikacji literackiej

Rozmowa pierwsza: Odpowiedzialność interpretatora tekstu w nauce, dydaktyce, teatrze i filmie

Rozmowa druga: Odpowiedzialność inscenizatora i krytyka teatralnego wobec autora, aktorów i publiczności

 

Termin: 2 grudnia 2017 (sobota)

Miejsce: Campus Dewajtis, 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5

W najnowszych badaniach naukowych w humanistyce powracają zagadnienia etyczne, przez lata mało eksploatowane. Można je rozważać jako wewnętrzną problematykę utworu literackiego (wybory moralne bohaterów, odpowiedzialność, przełom moralny), ale także:

  • w świetle relacji autora i czytelnika (odpowiedzialność autora za kształtowanie postaw czytelnika, za przekazywany odbiorcy obraz świata i człowieka, za kształtowanie wrażliwości czytelnika, za kształtowanie wspólnoty społecznej poprzez sztukę słowa);
  • w świetle relacji interpretatora (krytyka literackiego) do dzieła sztuki, tj. w świetle odpowiedzialności za prawidłową interpretację,
  • odpowiedzialności translatora za przekład;
  • odpowiedzialności historyka i teoretyka literatury za obraz świata literackiego i za metody pracy z tekstem;
  • odpowiedzialności reżysera za wystawienie sztuki;
  • odpowiedzialności adaptatora dzieła literackiego za adaptację.

Aczkolwiek literatura zwykle stanowi strefę fikcji, ściśle wiąże się ze sferą prawdy, dobra i piękna. A jeśli mówienie jest działaniem – w przestrzeni prywatnej i publicznej – podlega ocenie moralnej. We współczesnych społeczeństwach zagadnienia etyczne nabierają coraz większego znaczenia. Wspólnoty ludzkie nie mogą istnieć bez rozmowy, dialogu, bez przekazywania swego doświadczenia w sztuce, bez komentowania go w krytyce literackiej i nauce o literaturze. To właśnie w literaturze i literaturoznawstwie (nie tylko w nauce czy filozofii) kształtuje się głębokie rozumienie świata, człowieka, społeczeństwa. Stąd sfera komunikacji literackiej, teatralnej i filmowej jest także przestrzenią odpowiedzialności.  Więcej informacji

[1-11-2017]

Środa na UKSW – cykl spotkań z dramatem i Antonim Liberą

Zakład Metodologii Badań Literackich Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

Pracownia Historii Dramatu na Polonistyce UW

Koło Literackie Studentów UKSW

serdecznie zapraszają na

cykl spotkań

Środa na UKSW –

spotkania z dramatem i Antonim Liberą

poświęconych wspólnej lekturze dramatu europejskiego

w nowych tłumaczeniach Antoniego Libery

8 listopada 2017                                                                                       13 grudnia 2017                                                                                10 stycznia 2017

Wokół dramatów Samuela Becketta                                                     Wokół Sofoklesa                                                                               Dramaty Racine’a

godz. 18:30-21:00                                                                                     godz. 18:30-21:00                                                                             godz. 18:30-21:00

prowadzenie: dr Mateusz Werner

Fragmenty dramatów będzie czytał Antoni Libera.

Zapraszamy na Campus Dewajtis Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

(Warszawa, ul. Dewajtis 5), Łącznik, sala 223 (poziom –1).

 

 

W rozmowach wezmą udział znawcy dramatu, ludzie teatru, filolodzy klasyczni, romaniści, translatorzy, językoznawcy, teoretycy literatury i translatoryki, członkowie Koła Literackiego Studentów UKSW.

Tłumaczenia ukażą się w najbliższym czasie w Wydawnictwie PIW.  

Książki (z autografem translatora) będzie można nabyć w promocyjnej cenie.

 

Serdecznie zapraszamy

dr hab. Magdalena Saganiak (UKSW) ze Współpracownikami

prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska (UW) z Zespołem

 

 

Najbliższe spotkanie już 8 listopada! Na zachętę załączamy okładki dwóch tomów Utworów wybranych Samuela Becketta w tłumaczeniu Antoniego Libery, wydanych nakładem PIW-u.

 

[1-11-2017]

Dramaty Cypriana Norwida – fotorelacja z konferencji

Pracownia Historii Dramatu rozpoczęła nowy rok akademicki mocnym akcentem. W dniach 9-10 października 2017 r. na Wydziale Polonistyki UW miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa Dramaty Cypriana Norwida. Teksty-konteksty-interteksty. Program obfitował nie tylko w bardzo zróżnicowane doznania – nie tylko naukowe, ale i artystyczne.

Na początku czuję powinność oddać honor spiritus movens tego wydarzenia. Znakomity pomysł na konferencję o dramatach Norwida oraz jej profesjonalna organizacja to przede wszystkim zasługa zaangażowanego członka naszej Pracowni – dra Karola Samsela, specjalisty od literatury XIX-wiecznej. Przez dwa intensywne dni naukowcy z uniwersytetów polskich i zagranicznych obradowali w Pałacu Kazimierzowskim nad ogólnymi problemami z zakresu poetyki i estetyki dramatów Norwida, ale także poddawali wnikliwej analizie poszczególne jego teksty. Więcej informacji

[20-10-2017]