Publikacje prof. dr hab. Marii Jolanty Olszewskiej

Publikacje: prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska

Książki autorskie

 1. „Tragedia chłopska”. Od W. L. Anczyca do K. H. Rostworowskiego. Tematyka – kompozycja – idee, Wydawnictwo Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
 2. Człowiek w świecie Wielkiej Wojny. Literatura polska z lat 1914-1919 wobec I wojny światowej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 3. Studenci z Królestwa Polskiego przed powstaniem styczniowym. (Glosa do „Lalki” Bolesława Prusa), Wydawnictwo Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 4. W poszukiwaniu sensu. Szkice o literaturze polskiej XIX i XX wieku, Wydawnictwo Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 5. W kręgu meteorologii i astronomii. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 10, Universitas, Kraków 2007.
 6. Heroizm ludzkiego istnienia. W kręgu wybranych zagadnień etycznych w literaturze polskiej II połowy XIX i I połowy XX wieku. Szkice, Wydawnictwo Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 7. Drogi nadziei. Polska proza historyczna 1876-1939 wobec kryzysu kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 8. Stefan Żeromski. Spotkania, Wydawnictwo Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Książki współautorskie

 1. Literatura wobec I wojny światowej, praca zbiorowa pod red. Marii J. Olszewskiej i Jadwigi Zacharskiej, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.
 2. Czytanie modernizmu, pod red. Marii Olszewskiej i Grzegorza Bąbiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 3. Światy Stefana Żeromskiego, pod red. Marii Olszewskiej i Grzegorza Bąbiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 4. Zapomniany dramat, t. I i II, pod red. Marii J. Olszewskiej i Krystyny Ruty-Rutkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 5. Żeromski i inni, pod red. Moniki Gabryś-Sławińskiej i Marii J. Olszewskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
 6. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, pod red. Marii J. Olszewskiej i Dawida M. Osińskiego, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki, Warszawa 2016, ss. 678.

Artykuły, studia i szkice

 1. Stanisława Witkiewicza i Cezarego Jellenty romans z narodem, [w:] Kategoria narodu w kulturach słowiańskich, pod red. Teresa Dąbek-Wirgowej i Andrzej Z. Makowieckiego, wydawca Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, Warszawa 1993, s. 127–139.
 2. Afrykańskie peregrynacje Mariana Brandysa śladami Stasia i Nel, „Guliwer”, Warszawa 1994, nr 3, s. 12–17.
 3. O romantycznych lekturach studentów warszawskich z końca lat 50-tych XIX w. Rekonesans, [w:] Książka pokolenia. W kręgu lektur polskich doby postyczniowej, praca zbiorowa pod red. Ewy Paczoskiej i Jolanty Sztachelskiej, wydawca Instytut Filologii Polskiej Filii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo „Łuk”, Białystok 1994, s. 34–48.
 4. Stanisława Przybyszewskiego święta wojna z Szatanem, [w:] Kategorie dobra i zła w kulturach słowiańskich, pod red. Teresy Dąbek-Wirgowej i Andrzeja Z. Makowieckiego, wydawca Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, Warszawa 1994, s. 79–89.
 5. Ucieczka od wolności bohaterów Zofii Nałkowskiej. Uwagi na marginesie „Hrabiego Emila”, [w:] Kategoria wolności w kulturach słowiańskich, pod red. Teresy Dąbek-Wirgowej i Andrzeja Z. Makowieckiego, wydawca Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki i Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 1994, s. 107–117.
 6. Młodopolska gra z wyobraźnią („Opowieści niezwykłe” Włodzimierza Perzyńskiego), [w:] Sto lat baśni polskiej, pod red. Grzegorza Leszczyńskiego, tom przygotowany przez Polską Sekcję IBBY w ramach zadań finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, wydawca Fundacja „Książka dla Dziecka”, Warszawa 1995, s. 59–66.
 7. Wojenne portrety dziecięce w literaturze polskiej lat 1914 – 1918, [w:] Z zagadnień literatury dziecięcej (studia i materiały), „Zeszyt Naukowy Guliwera”, wydawca Fundacja „Książka dla Dziecka”, Warszawa 1995, s. 41–52.
 8. Kraszewskiego forpoczty ewolucji psychicznej, [w:] Kraszewski – pisarz współczesny, pod red. Ewy Ihnatowicz, wydawca Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 1995, s. 167–177.
 9. Wojenna parada głupców i szaleńców, [w:] Obraz głupca i szaleńca w kulturach słowiańskich, pod red. Teresy Dąbek-Wirgowej i Andrzeja Z. Makowieckiego, wydawca Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki i Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 1996, s. 141–153.
 10. Wacław Berent „rozumni szałem”, „Społeczeństwo Otwarte. Miesięcznik Edukacji Narodowej”, Warszawa 1996, nr 7–8, s. 24–28.
 11. Teatr końca czasów. Sztuka umierania, „Społeczeństwo Otwarte. Miesięcznik Edukacji Narodowej”, Warszawa 1996, nr 11, s. 10–16.
 12. Zapomniane ścieżki literatury, Społeczeństwo Otwarte. Miesięcznik Edukacji Narodowej”, Warszawa 1996, nr 12, s. 24–29.
 13. „Chłopi” Władysława Reymonta w szkole, „Polszczyzna – Ojczyzna. Kwartalnik dla nauczycieli”, Warszawa 1996, nr 4 (55), s. 24–29.
 14. Ein Spaziergang durch Włodzimierz Perzyńskis Warschaw des Ersten Weltkriegs, [w:] Natura Naturata. Genenständliche Welt und Kultureme in der polnischen Literatur von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, Studies in Slavic Literature and Poetics, Volume XXIX, Herausgegeben von D. Brukhart und W. Klemm, Rodopi B.V., Amsterdam–Atlanta, GA 1997, s. 265–303.
 15. W niewoli uciekinierstwa. Literackie obrazy wojennego domu, [w:] Obraz w kulturach słowiańskich, pod red. Teresy Dąbek-Wirgowej i Andrzeja Z. Makowieckiego, wydawca Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, Warszawa 1997, s. 121–131.
 16. Tradycja niemożliwości po polsku, „Społeczeństwo Otwarte. Miesięcznik Edukacji Narodowej”, Warszawa 1997, nr 3, s. 37–40.
 17. Wyzwolony żywioł, „Społeczeństwo Otwarte. Miesięcznik Edukacji Narodowej”, Warszawa 1997, nr 10, s. 23–31.
 18. Kilka uwag na temat wojennego erotyzmu, [w:] Literatura Młodej Polski. Między XIX a XX wiekiem, pod red. Ewy Paczoskiej i Jolanty Sztachelskiej, wydawca KBN i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1998, s. 233–244.
 19. Tęsknota za „pokojem czekania” (O „Drzwiach zamkniętych” Tadeusza Rittnera), [w:] Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie, pod red. naukową Joanny Papuzińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego, wydawca Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska Sekcja IBBY, Warszawa 1998, s. 143 – 152.
 20. Władysława Orkana nie spełnione „sny o potędze”, [w:] Obraz kapłana, wodza, króla w kulturach słowiańskich, pod red. Teresy Dąbek-Wirgowej i Andrzeja Z. Makowieckiego, wydawca Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, Warszawa 1998, s. 39–48.
 21. Zapomniany rówieśnik Stefana Żeromskiego (Feliks Brodowski), [w:] Trzy pokolenia. Pamięci Profesor Janiny Kulczyckiej-Saloni, wydawca Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, Warszawa 1998, s. 245–257.
 22. Nieustające polskie dylematy (I), „Społeczeństwo Otwarte. Miesięcznik Edukacji Narodowej”, Warszawa 1998, nr 1, s. 19- 26.
 23. Nieustające polskie dylematy (II), „Społeczeństwo Otwarte. Miesięcznik Edukacji Narodowej”, Warszawa 1998, nr 2, s. 9–15.
 24. Ciało mówi, „Społeczeństwo Otwarte. Miesięcznik Edukacji Narodowej”, Warszawa 1998, nr 3, s. 19–24.
 25. Zagłoba Wielkiej Wojny, [w:] Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa, praca zbiorowa pod red. Ewy Ihnatowicz, wydawca Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, Warszawa 1999, s. 177–192.
 26. „Za każdym światłem tej ziemi idzie Judasz…” Uwagi po lekturze „Michalik z PPS-u” Włodzimierza Perzyńskiego, [w:] Obraz zdrajcy i szpiega w kulturach słowiańskich, pod red. Teresy Dąbek-Wirgowej i Andrzeja Z. Makowieckiego, wydawca Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, Warszawa 1999, s. 75–82.
 27. Antyczny tragizm młodopolskiego „dramatu chłopskiego”, [w:] Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1864–1918 wobec tradycji antycznej, pod red. Andrzeja Z. Makowieckiego, Warszawa 2000, s. 145–170.
 28. Przedmiot transakcji: córka. Od Fredry do Perzyńskiego, [w:] Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, praca zbiorowa pod red. Ewy Ihnatowicz, wydawca Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2000, s. 177–194.
 29. Świat jednoaktówek W. L. Anczyca, [w:] Pozytywizm. Języki epoki, pod red. Grażyny Borkowskiej i Janusza Maciejowskiego, wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 200, s. 312-327.
 30. Wojenne ucieczki do życia, czyli kilka uwag na temat rozumienia kategorii cywilności w prozie polskiej z lat 1914–1918, [w:] Literatura wobec I wojny światowej, pod red. Marii Jolanty Olszewskiej i Jadwigi Zacharskiej, wydawca Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, Warszawa 2000, s. 19–47.
 31. Z chałupy na uniwersytecką katedrę. Nad pamiętnikiem Stanisława Pigonia „Z Komborni w świat”, [w:] Wyznanie czy dialog. W kręgu literatury dokumentu osobistego, pod red. Danuty Knysz-Tomaszewskiej i Agaty Zalewskiej, wydawca Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, Warszawa 2001, str. 7–24.
 32. Dramaty chłopskie Kasprowicza i Hauptmanna – próba porównania (Die Bauerndramen bei Kasprowicz und Hauptmann – Versuch eines Vergleichs), [w:] Polonistyczne spotkania. Tybinga. Studia o literaturze polskiej i polsko-niemieckich związkach literackich przełomu XIX i XX wieku, pod red. Danuty Kysz-Tomaszewskiej i Jadwigi Zacharskiej, Warszawa 2002, s. 81-92.
 33. Między okrucieństwem a heroizmem – wojenne opowiadania Władysława Reymonta. Referat wygłoszony na sesji: Literackie obrazy kultury polskiej. Twórczość Władysława Reymonta, pod red. W. Książek-Bryłowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, s. 65-90.
 34. „Ziemi przypisane”, czyli o postaciach kobiecych w wybranych „dramatach chłopskich”, [w:] Wiek kobiet w literaturze, pod red. Jadwigi Zacharskiej i Marka Kochanowskiego, „Trans Humana”, Białystok 2002, s. 73-85.
 35. Wojenne requiem dla polskiego dworu. Literackie obrazy dworu w literaturze lat 1914–1918. Rekonesans, [w:] Dworki – pejzaże – konie, red. Krzysztofa Stępnika, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, s. 123-140.
 36. Bolesne obrachunki. Dwa obrazy rzezi galicyjskiej w dramatach „Ofiara” Władysława Orkana i „Turoń” Stefana Żeromskiego [w:] Klucze do Żeromskiego, pod red. Krzysztofa Stępnika, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, s. 115-136.
 37. Bolesława Prusa lektura dramatu ludowego, [w:] Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie, pod red. Jakuba A. Malika, Ewy Paczoskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 213-244.
 38. Michała Bałuckiego świat zbrodniarzy i świętych. Wokół „Białego murzyna” i nie tylko, [w:] Świat Michała Bałuckiego, pod red. Tadeusza Budrewicza, Kraków 2002, s. 351-400.
 39. Samodestrukcja czy reanimacja? – współczesna próba lektury „tragedii ludowej” – o „Odmieńcu” i „Kozim rogu” Joanny Gorczyckiej, [w:] Modernistyczne źródła Dwudziestowieczności, pod red. Mieczysława Dąbrowskiego i Andrzeja Z. Makowieckiego, Wydawnictwo UW, Warszawa 2003, s. 265-380.
 40. Bolesław Prus – O dramacie „ludowym” (głos w dyskusji na temat Familii Andrzeja Niemojewskiego), [w:] praca zbior. Bolesław Prus. Pisarz – publicysta – myśliciel, pod red. Marii Woźniakiewicz-Dziadosz, Stanisława Fity, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, s. 277-293.
 41. Ku ideałowi „radości doskonałej” – refleksja o dziele świętego Franciszka w kontekście „Bez oręża” Zofii Kossak-Szczuckiej, [w:] Dzieło świętego Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze i duchowości polskiej XIX i XX wieku, pod red. Doroty Kielak, Janusza Odziemkowskiego, Janusza Zbudniewka, Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2004, s. 311-330.
 42. Literackie świadectwa lasu [w:] Las w kulturze polskiej III, pod red. Wojciech Łysiaka, „Eco”, Poznań 2004, s. s. 299-311.
 43. Obrazy Śródziemnomorza w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera, [w:] Czytanie modernizmu, pod red. Marii Olszewskiej i Grzegorza Bąbiaka, Warszawa 2004, s.151-186.
 44. O powieściach „ludowych” Kraszewskiego raz jeszcze. Próba lektury w kontekście „tragedii ludowej”, [w:] Obrazy kultury polskiej w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, pod red. Barbary Czwórnóg-Jadczak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 199-214.
 45. Władysław Orkan. Dramaty, [w:] Historia Literatury Polskiej w Dziesięciu Tomach, T. VII, Młoda Polska, Wydawnictwo SMS, Bochnia-Kraków-Warszawa 2004, s. 325-338.
 46. Starożytny Rzym w powieściach Teodora Jeske-Choińskiego „Gasnące słońce” i „Ostatni Rzymianie”, [w:] Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy – postawy – tradycje, redaktorzy Barbara Bobrowska, Stanisław Fita, Jakub A. Malik, Lublin Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2004, s. 379-434.
 47. Grzegorza Glassa wizja rewolucji. Rozważania w kontekście „Wizerunku człowieka w r. 1906 w Polsce poczciwego”, [w:] Rewolucja lat 1905-1907. Literatura – publicystyka – ikonografia, redaktorzy Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Lublin, Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 187-206.
 48. Historyczna powieść polska. Studium krytyczne. (Od Niemcewicza do Kaczkowskiego) Teodora Jeske-Choińskiego, [w:] Polska krytyka literacka w XIX wieku, pod red. Mirosława Strzyżewskiego, CEE, Toruń 2005, s. 278-301.
 49. Bogactwo świata i wrażeń w „Notatkach z podróży” Stefana Żeromskiego, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, pod red. Marii Jolanty Olszewskiej i Grzegorza P. Bąbiaka, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki, Warszawa 2005, s.199-228.
 50. „Czy przyjdzie kiedy wiosna? „Walka z Szatanem” Stefana Żeromskiego jako „nieustająca lektura” <Lalki> Bolesława Prusa, [w:] Świat „Lalki” Bolesława Prusa, pod red. J.akuba Malika, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
 51. Zofii Kossak-Szczuckiej teoria cyklu historycznego czytana w kontekście cykli średniowiecznych katedr, [w:] Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze, pod red. Mieczysławy Dembskiej-Trębacz, Krystyny Jakowskiej i Radosława Siomy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005 s. 307-325.
 52. „Chwile” Feliksa Brodowskiego, [w:] Z problematyki krótkich form narracyjnych, Studia pod red. Hanny Ratusznej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006, s. 47-77.
 53. „Wiejski” dramat produkcyjny wobec tradycji „tragedii chłopskiej”. Uwagi po lekturze „Zwycięstwa” i „Chwastów” Janusza Warmińskiego, [w:] Socrealizm. Fabuły-komunikaty-ikony, pod red. Krzysztofa Stępnika i Magdaleny Piechoty, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 233-244.
 54. Teodora Jeske-Choińskiego koncepcja idealnego państwa, [w:] Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorów życia i sztuki, pod red. Ewy Ihnatowicz i Ewy Paczoskiej, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2006, s. 199-213.
 55. „Jestem w latach, kiedy się umiera…” – doświadczenie kresu egzystencji w „Białku” i „Tano” Jarosława Iwaszkiewicza, [w:] Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, pod red. Stefana Kruka i Elżbiety Flis-Czerniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 419-436.
 56. Poetycka konceptualizacja sosny (na przykładzie „Uranii” Jarosława Iwaszkiewiczaw kontekście „Limby” Adama Asnyka i „Limby” Kazimierza Przerwy-Tetmajera, [w:] Ceмaнтикa moви i tekcty. Мaтepiaли IX мiжнapoднoї нayкobo-пpaктичнoї кoнфepeнцiї 26-28 bepecня Іванo-Франківськ, Видавничо – дизайнерський відділ ЦІТ 2006, c. 559-566. В. І. Кононенко і редакційна коллегія.
 57. „Boleszczyce” Józefa Ignacego Kraszewskiego. Tajemnice narracji historycznej, [w:] Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, pod red. Wiesława Ratajczaka, Tomasza Sobieraja, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2006, s. 185-202.
 58. Heroizm trwania. O wojennej twórczości Marii Rodziewiczówna, [w:] Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych, Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 229-246.
 59. Z mroków niepamięci (O „Młodym lesie” Jana Adolfa Hertza), [w:] Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku. Prace ofiarowane profesorowi Jerzemu Adamczykowi w roku Jubileuszu, pod red. Beaty Utkowskiej i Krzysztofa Jaworskiego, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2006, s. 131-158.
 60. Człowiek wobec Wszechświata: przemijania i wieczności. Eschatologia „Plejad” i „Uranii” Jarosława Iwaszkiewicza, [w:] Poezja i astronomia, pod red. Bogdana Burdzieja i Grażyny Halkiewicz-Sojak, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006, s. 531-555.
 61. Smutna opowieść wielska o małżeństwie panny z dworu z chłopem (W Wielgiem Wojciecha Karczewskiego), „Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Prace Polonistyczne”, seria LXI (2006), t. I, Łódź 2006, s. 231-249.
 62. Діагог з літературнoю традицією в трагедіі В. Оркана Провина і покар, Секція „Діалог літератур. Проблеми інтерпретацїї та рецепцїї”, [w:] „Срібний вік: діалог культур” присвячена пам’яті доктора філолoгічних наук, професора Степана Петровича Ільйова, Одесcа 2007, c. 180-191.
 63. Krzepiąca moc historii. O pisarstwie historycznym Deotymy (Jadwigi Łuszczewskiej), [w:] Powieść historyczna dawniej i dziś, pod red. Renaty Stachury, Tadeusza Budrewicza, Bolesława Farona przy współpracy Kazimierza Gajdy, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, s. 221-237.
 64. Postoje pamięci”. „We mgle” Henryka Sienkiewicza, [w:] Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, pod red. Krzysztofa Stępnika i Tadeusza. Bujnickiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 99-113.
 65. Warszawa –„miasto nieujarzmione” w powieściach historycznych Walerego Przyborowskiego, [w:] Przyborowski, pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 99-118.
 66. „O świętości nieświętej” (o „Błogosławionej winie” i „Sukni Dejaniry” Zofii Kossak-Szczuckiej), Sapiehowie. Epoki Kodnia i Krasiczyna, pod red. Krzysztofa Stępnika, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 173-194.
 67. „Wyzwolenie z tragiczności czy wyzwolenie poprzez tragiczność”. Stanisława Wyspiańskiego filozofia „małej tragedii” (o „Klątwie”), [w:] Krótkie formy dramatyczne, Wydawnictwo UMK, pod red. Hanny Ratusznej i Radosława Siomy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 125-150.
 68. „Plener mój pochodzi ze wsi […] nie z Paryża” –„swojska ojczyzna”- Puszcza Józefa Weyssenhoffa, [w:] Józef Weyssenhoff i Leon Wyczółkowski, pod red. Krzysztofa Stępnika, Moniki Gabryś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 173-189.
 69. Odbicie JA w ujęciu nienarcystycznym (Leo Belmonta Tamten człowiek. Z notatek wariata)[w:] Mity tożsamości, mity rozdwojenia, pod red. Lidii Wiśniewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 101-116.
 70. Triumf czy klęska – „powrót” do romantyzmu w polskich utworach z lat Wielkiej Wojny, [w:] Romantyzm a romantismus. Metamorfózy a analogie romantismu v moderní polské a české literatuře, editoří Vika Forkova a Kryštof Chamonikolas, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Ustav české literatury a literárni vĕdy, Praha 2008, s. 153-179.
 71. „Bo zło jest wieczne” – Władysława Orkana „żalniki łez”, [w:] Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, pod red. Jakuba A. Malika, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 2008, s. 251-290.
 72. Afrykańskie piekło Hajoty, [w:] Podróż i literatura 1864-1914, pod red. Ewy Ihnatowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 393-405.
 73. „O co się modlić?” „Psałterz dziecka” Marii Konopnickiej – cykl poetycki nie tylko dla dzieci [w:] Polski cykl liryczny, pod red. Krystyny Jakowskiej i Dariusza Kleszy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008, s. 173-193.
 74. Powieści historyczne Wiktora Gomulickiego – pasje i poszukiwania, „Zeszyty Naukowe”, Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, t. XXII, red. naczelny Janusz Gołota, Ostrołęka 2008, s. 9-42.
 75. W drodze do błękitnego Jeruzalem – metafizyka pól bitewnych w średniowiecznych powieściach Zofii Kossak, [w:] Święte miejsca w literaturze, pod red. Zbigniewa Chojnowskiego, Anny Rzymskiej i Beaty Tarnowskiej, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2009, s. 299-214.
 76. Benedykta Hertza obrona bajki tradycyjnej, [w:] Młodopolski przekładaniec literacki, pod red. Ewy Paczoskiej i Łukasza Książyka, Warszawa 2009, s. 204-212.
 77. Teodora Jeske-Choińskiego lektura renesansu włoskiego, [w:] Opowiedzieć historię. Prace dedykowane Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu, pod red. Beaty Gontarz, Małgorzaty Krakowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 78-97.
 78. „Tragedia chłopska”, czyli ‘Dramaty lubądzkie’ Adolfa Dygasińskiego, „Litteraria Copernicana”. Dygasiński, pod red. Zofii Mocarskiej –Tycowej, Ewy Owczarz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 54-67.
 79. Patriotyczna Helena Mniszek. Rzecz o martyrologii unickiej, [w:] Helena Mniszkówna, pod red Krzysztofa Stępnika, Moniki Gabryś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 108-123.
 80. Dramat władcy i państwa (Geniusz sierocy oraz Stanisław i Bogumił Marii Dąbrowskiej), [w:] Dramat w historii, historia w dramacie, pod red. Krystyny Latawiec, Renaty Stachury-Lupy, Jerzego Waligóry, przy współpracy Ewy Łubieniewskiej, Kraków 2009, s. 214-225.
 81. Teodora Jeske-Choińskiego „złota legenda” Kosowego Pola, [w:] Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, pod red. Krzysztofa Stępnika, Moniki Gabryś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 213-226.
 82. W obronie wartości chrześcijańskich. Teodor Jeske-Choiński wobec mitu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, [w:] Przemiany mitów i wartości nie tylko w literaturze. Mity i wartości, pod red. Lidii Wiśniewskiej i Mirosława Gołuńskiego, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2010, s. 103-120.
 83. Pieśń Grajka Bożego, czyli Jana Wiktora franciszkańskie widzenie świata, [w:] Dwudziestolecie 1918-1939. Odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia, pod red. ndrzeja. S. Kowalczyka, Tomasza Wójcika, Andrzeja Zieniewicza, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2010, s. 341-362.
 84. Dyskurs o wściekłości, współczuciu, cierpieniu, heroizmie i odpowiedzialności („Wybór Marty” Lidii Witek i „Katoniela” Ewy Madeyskiej), [w:] Nowe dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, pod red. Hanny Gosk, Dom Wydawniczy, „Elipsa”, Warszawa 2010, s. 314-332.
 85. Niemożliwy dialog. „Skarb” Leopolda Staffa wobec tradycji wielkiej tragedii, [w:] Dramatyczność i dialogowość w kulturze, pod red. Anny Krajewskiej, Danuty Ulickiej i Pawła Dobrowolskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 359-374.
 86. Warszawa lat I wojny światowej – miasto bohater czy widmo? ( na podstawie „Snu nocy letniej” Andrzeja Struga), [w:] Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim, pod red. Adama Tyszki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej, Łódź 2010, s. 295-306.
 87. Opowieść o mrocznej stronie miasta – Henryk Nagiel „Tajemnica Nalewek, [w:] Zbrodnie, sensacje i katastrofy w prasie polskiej do 1914 roku, pod red. Krzysztofa Stępnika, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin 2010, s. 139-151.
 88. Między tradycją a nowatorstwem. Zapomniany cykl Adama Krechowieckiego „O tron”, [w:] Cykle i cykliczność. Prace dedykowane Pani Profesor Krystynie Jakowskiej, pod red Anny Kieżuń i Dariusza Kuleszy, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2010, s. 57-68.
 89. Charitas – dialog z wizją Niepodległej. Aksjologiczne ambiwalencje wielkiej wojny, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”, nr 1 Stefan Żeromski wobec niepodległości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 20-35.
 90. Napoleon przed sądem historii. Wiktor Gomulicki, „Dobosz spod Elyau. Obraz dramatyczny w trzech częściach”, [w:] Zapomniany dramat, t. 1, pod red. Marii J. Olszewskiej i Krystyny Ruty-Rutkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 255-266 .
 91. Aksjosemiologia jubileuszu. Jubileuszowy portret Elizy Orzeszkowej w krakowskim „Świecie” nr 19 i 20 z 1891 r. [w:] Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy, pod red. Tadeusza Budrewicza, Pawła Bukowskiego i Renaty Stachury-Lupy, Wydawca Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Żarnowiec 2010, s.143-163.
 92. Elizy Orzeszkowej lekcja miłosierdzia (Anastazja), „Polonistyka” 2010, nr 10, s. 32-38.
 93. Medytacja w prozie poetyckiej Bronisławy Ostrowskiej („Rozmyślania” na tle jej utworów poetyckich), [w:] Medytacja. Postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu. Studia pod red. Teresy Kostkiewiczowej i Magdaleny Saganiak, Wydawnictwo Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010, s. 191-220.
 94. Między tradycją a nowatorstwem – modernistyczne misteria balladowe Emila Zegadłowicza (Nawiedzeni), [w:] Obraz cloveka v literature, editor Jan Wiendl, wyd. Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ustav českého języka a teorie komunikace, Ustav české literatury a literárni vĕdy, Praha 2010, s. 62-63.
 95. Chata jako teatr tragiczny. „Lampka oliwna” Emila Zegadłowicza; [w:] Rzeczypospolita domów. Chaty, II, pod red. K. Złotkowskiej – Krawiec, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2010, s. 197-209.
 96. Stefana Żeromskiego dar widzenia i przenikania świata, [w:] Młodopolska synteza sztuk, pod red. Hanny Ratusznej i Radosława Siomy, Wydawnictwo UMK, Toruń 2010, s.123-157 .
 97. Leopolda Staffa teatr absurdu. Południca, [w] Zapomniany dramat, t. II, pod red. Marii J. Olszewskiej i rystyny. Ruty-Rutkowskiej, Warszawa 2010, s. 9-24.
 98. Patriotyzm czy nacjonalizm? („Złota wolność” Zofii Kossak-Szczuckiej na tle jej twórczości), [w:] Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 347-363.
 99. Doświadczenie świętości w „Sukni Dejaniry” Zofii Kossak, [w:] Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, red. Agnieszki Bielak, Piotra Nowaczyński, Wydawnictwo TNKUL, Lublin 2011, s. 151-176.
 100. Człowiek w obliczu sytuacji ostatecznych („Świat się kończy!” Jan Kasprowicz), [w:] Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza, pod red. Grzegorza Iglińskiego, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2011, s.369-386.
 101. Opowieść o młodości „górnej i durnej”. Próba zapisu młodzieńczych doświadczeń wojny w prozie Andrzeja Struga na tle wybranych tekstów z lat 1914-1921, [w:] Andrzej Strug, pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 20011, s. 111-118.
 102. „Kostka Napierski” Władysława Orkana jako polemika z tradycyjną powieścią historyczną, [w:] Wokół Władysława Orkana. Aspekty literackie, kulturowe i medialne. W 135. rocznicę urodzin i 80. śmierci pisarza i publicysty, pod red. Bolesława Farona, wspólpraca: A.gnieszka Ogonowska, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2011, s. 109-123.
 103. Świadectwo pamięci. Uwagi po lekturze trylogii „Ku wolności” Wacława Sieroszewskiego, [w:] Wacław Sieroszewski (1858-1945). Zesłaniec-etnograf-literat-polityk, pod red. Agnieszki Cieniawy, Wydawnictwo katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 127-148.
 104. Wiktora Gomulickiego antyheroiczna lektura mitu chociskiego (Miecz i łokieć), [w:] Polityka historyczna w literaturze polskiej, pod red. Krzysztofa Stępnika i Magdaleny Piechoty, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 131-144.
 105. Pytania o trudne miejsce człowieka w historii (O mitrę gospodarską Teodora Jeske-Choińskiego i Złota wolność Zofii Kossak-Szczuckiej), [w:] Kategorie etyczne w czasach upadku duchowości. Prace interdyscyplinarne t. VIII, pod red. i wstępem Lucyny Rożek, Wyd. AJD, Częstochowa 2011, s. 385-405.
 106. Wielka wojna jako sensacja w felietonach Włodzimierza Perzyńskiego, [w:] Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radia, film), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, pod red. Krzysztofa Stępnika, Moniki Gabryś, Lublin 2011, s. 11-23.
 107. Dzieciństwo w wiejskiej zagrodzie, [w:] Janina Barbara Górkiewiczowa. Pisarka z Mucharza, pod red. Katarzyny Wądolny-Tatar, wyd. SCALbis, Kraków-Mucharz 2012, s. 29-54.
 108. „Polonez widm” Marii Grossek-Koryckiej. Historia wciąż powtarzana, pod red. Sylwii Karpowicz-Słowikowska i Elżbiety Mikiciuk, Wyd. UG, Gdańsk 2012, s. 272-279.
 109. Sen o przeszłości. Pejzaż imaginacyjno-symboliczny – „Drzewiej” Władysława Orkana, [w:] Jacek Malczewski i symboliści, pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś-Sławińskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 269-280.
 110. Stefana Żeromskiego „pasja nocy”. Rekonesans, [w:] Noc. Symbol-temat-metafora, t. II. Noce polskie, noce niemieckie, pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Michała Bajki, wyd. Transhumana, Białystok 2012, s. 873-943.
 111. Traumatyczne doświadczenia starości („Chłopcy” Grochowiaka, „Kundel” Stampfla, „Biłek” Iwaszkiewicza), [w:] „Potrzeba sacrum”. Literatura polska okresu PRL-u, pod red. Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 2012, s. 415-440.
 112. Warszawskie doświadczenia Feliksa Brodowskiego, [w:] Juliusz Wieniawski – Klemens Szaniawski – Feliks Brodowski, pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś-Sławińskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 117-129.
 113. Stanisław Vincenz czyta „Madonnę Busowiską” Władysława Łozińskiego, czyli o filozofii lektury, „Kijowskie Studia Polonistyczne”, t. XIX, Kijów 2012, s. 51-59.
 114. Zima w twórczości Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego. Stefan Żeromski mało znany, Wyd. UW, Warszawa 2012, s. 43-57.
 115. Zabawa z czytelnikiem, czyli o lekturze „Przygód Pana Marka Hińczy Józefa Ignacego Kraszewskiego, „Literacje” Kraszewski. nr 003 (26) 2012,
 116. Epopeja małego miasteczka, czyli Kronika Świeciechowska Andrzeja Struga, [w:] Małe miasta. Studia i szkice humanistyczne, pod red. Jarosława Pakuły i Lidii Romaniszyn-Ziomek, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012, s. 86-105.
 117. Ewy Madeyskiej walka literaturze demonami, [w:] Podlasie w literaturze – literatura Podlasia (po 1989 roku). Nowoczesność-regionalizm – uniwersalizm, pod red. Marka Kochanowskiego i Katarzyny Kościewicz, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, Białystok 2012, s. 121-140.
 118. Niebo i ziemia Stanisława Ciesielczuka. Szkic, [w:] Czytanie Dwudziestolecia, t. 1, pod red. Elżbiety Hurnikowej i Elżbiety Wróbel, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2012, s. 161-179.
 119. Wobec konieczności dokonania wyboru, czyli Zygmunt August i Barbara Hanny Malewskiej „Zeszyty Naukowe KUL” 55 (2012), nr 3 (219), s. 47-67.
 120. Zofia Kossak o Piotrze Skardze. Rozważania w kontekście jej pisarstwa historycznego, „Kijowskie Studia Polonistyczne”, t. XX, Kijów 2013, s. 25-31.
 121. Samotność proroka, czyli kreacja Mojżesza w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera ( Mojżesz, Pustynia), [w:] Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm-Pozytywizm – Młoda Polska, pod red. Edwarda Jakiela i Janusza Mosakowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 269-291.
 122. Zamek na skale jako palimpsest na przykładzie Olbrachtowych rycerzy Zygmunta Kaczkowskiego, [w:] Kamień w literaturze i kulturze, kulturze, t. 1, pod red. naukową Magdaleny Roszczynialskiej i Katarzyny Wądolny-Tatar, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 164-184.
 123. Przemiany gatunkowe dramatu ludowego, [w:] Tradycja i przyszłość genologii, pod red. Dariusza Kuleszy,Wydawnictwo UB, Białystok 2013, s. 79-124. Przedruk jako: Tragedia ludowa XIX i XX wieku. Przemiany gatunkowe. Rozważania ogólne, [w:] Драматургия в ракурсах новейших теоретических исследований / Dramat w nowych ujęciach teoretycznych. Studia slawistyczne, pod red. Natalii Malutiny i Jarosława Ławskiego, Alter Studio Białystok–Odessa 2014, s. 133-172.
 124. Wokół Ojczyma Józefa Narzymskiego, czyli o trudnym polskim rachunku sumienia, „Literacje” 2013, nr 1/ 28/, s. 32-44.
 125. Książka o starej kobiecie. Próba analiz. Szkic, [w:] Stanisław Brzozowski. Powroty, Radomskie Monografie Filologiczne nr 1/2/2013, pod red. Dariusza Trześniowskiego, Wydawnictwo UTHRAD, Radom 2013, s. 159-185.
 126. Miasto z perspektywy Stefana Żeromskiego. Ulice, uliczki, zaułki i bruki. Rekonesans, [w:] Ulica – zaułek – bruk. Z problematyki miasta w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku, red. K. Badowska i A. Janiak-Staszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 101-120.
 127. Duch służby Bogu, Kościołowi i bliźnim w przekazie św. Urszuli Ledóchowskiej (Byłam tylko pionkiem na szachownicy… Wspomnienia z lat 1886–1924), „Język-Szkoła-Religia”, R. VIII, Pelplin 2013, s. 81- 100.
 128. Gabrieli Zapolskiej zwycięstwa i porażki w batalii o „nową sztukę”, [w:] Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej, pod red. H. Ratusznej, A. Jarosza, Verlag Stuttgart 2013, s.87-117.
 129. O przemijaniu wielkości. Uwagi na marginesie „Puszkarza Orbano” Zofii Kossak, Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, z. 10, Seria Humanistyczna, nr 1, Warszawa 2013, s. 251-286. ISBN: 978-83-61140-42-9, ISSN: 2353-091X.
 130. Codzienność kresowa utrwalona w pamięci, czyli „Szczenięce lata” Malchiora Wańkowicza, [w:] Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, seria II: Wiktor Choriew in memoriam, idea i wstęp J. Ławski, red. naukowa Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok 2013, s. 467-490.
 131. Dzieje Józefa w komediowym ujęciu Włodzimierza Perzyńskiego, [w:] Biblia w literaturze polskiej: Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska, Cz. 2 Stary Testament, pod red. E. Jakiela i J. Mosakowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, s. 79-101.
 132. „Omyłka”, czyli Bolesława Prusa rozrachunki z rokiem 1863, „Niepodległość i Pamięć”. Czasopismo Humanistyczne Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2014, r. XXI, nr 1-2 (45-46), s. 263-292.
 133. Rzecz o niemożliwym dialogu kultur – świat bizantyjski i świat rzymski w czasie pierwszej wyprawy krzyżowej („Count Robert of Paris” Waltera Scotta w kontekście „Aleksjady” Anny Komneny), [w:] Tradycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epoki, pod red. Edwarda Kasperskiego, Olafa Krysowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 165-183.
 134. Zachowane w pamięci, czyli o obrazie Kresów w „Pani na Berżenikach” Wojciecha Wiśniewskiego, [w:] Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej – w literaturze i sztuce pod red. Marii Jazownik i Leszka Jazownik, Księgarnia Akademicka, Zielona Góra 2014, s. 249-246.
 135. Pytanie o zbawienie świata i człowieka – „Ecce homo” Ewy Szelburg-Zarembiny. Dawny teatr na nowo odczytany, [w:] Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty. W stulecie urodzin Profesor Ireny Sławińskiej, red. Wojciech Karczmarek, i Joanna Michalczuk, Wydawnictwo Kul, Lublin 2014, 259-284.
 136. Kapłaństwo jako czas próby i trudnych wyborów, czyli „Zbuntowany” Jana Wiktora, [w:] Postać księdza w literaturze, pod red. Ks. Grzegorza Głąba i ks. Stefana Radziszewskiego, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji –Państwowy Instytut Badawczy Radom, Radom 2014, s. 141-157.
 137. Kraków Stefana Żeromskiego, [w:] Kraków miejsce i tekst, pod red. Agnieszki Ogonowskiej i Magdy Roszczynialskiej, Universitas, Kraków 2014, s. 89-104.
 138. Bohaterowie Stefana Żeromskiego wobec „niezbłaganego” milczenia niebios (Wokół Poganina i Do swego Boga, [w:] Milczenie – Antropologia – Hermeneutyka, pod red. Adama Regiewicza i Artura Żywiołka, Seria: Od – Głosy Kultury, t. I, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Częstochowa 2014, s. 217-244.
 139. O „Zapiskach z podróży” Stefana Żeromskiego słów kilka, Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego, Stefan Żeromski. 150.rocznica urodzin, Wyd. UW, Warszawa 2014, s. 43-48.
 140. Narodowe rekolekcje i rozrachunki, czyli literatura polska wobec I wojny światowej. Wybór, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego” Seria Scripta Humana, t. 2, po red. D. Kulczyckiej i Radosława Sztybera, Zielona Góra 2014, s. 103-136
 141. W cieniu apokalipsy, czyli „Niebo w płomieniach” Jana Parandowskiego, [w:] Przekleństwo i harmonia nieskończonego. Z zagadnień literatury Młodej Polski i epok późniejszych, red. K. Badowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 156-178.
 142. Lekcja wiary i patriotyzmu w poematach św. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego- „Praksedzie” oraz „Oskarze i Wandzie”, „Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie”, seria Humanistyczna nr 2, 2014, zeszyt 10, s. 159-190.
 143. Wojna jako obłęd świata. Rozważania po lekturze „Klucza przepaści” Andrzeja Struga [w:] Andrzej Strug. Dzieło i czasy. Materiały z konferencji naukowej w Warszawie, 6-7 grudzień 2012 r., red. Anna Kargol, Wydawnictwo: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Warszawa 2014, s. 169 – 196.
 144. Kapłaństwo jako droga do świętości. Życie Ewangelią ks. Jana Ziei. Zarys, „Język-Szkoła-Religia” 2014, „Język-Szkoła-Religia” 2014, vol.9 nr 1, s. 55-67.
 145. O wierności sobie. Zofii Kossak-Szczuckiej trudne doświadczenia emigracyjne. Przypomnienie, „Język-Szkoła-Religia” 2014, vol.9 nr 2, s. 84-105.
 146. „Oko proroka, czyli Hanusz Bystry i jego przygody. Lektura w kontekście „Tajemnic Paryża”, [w:] Eugeniusz Sue. Życie – twórczość – recepcja, pod red. Doroty Kulczyckiej i Anety Narolskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”. Seria Scripta Humana, t. 3, Zielona Góra 2014, s. 225-244.
 147. Niechaj do śmierci jako sztandar noszę/ Ten honor Polski co mi zawierzył Bóg”. Kazimierza Przerwy-Tetmajera lektura legendy ks. Józefa Poniatowskiego (Koniec epopei, Waterloo), [w:] Książę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji, pod red. Zofii Budrewicz, Tadeusza Budrewicza, Małgorzaty Chrobak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, s. s. 101-131.
 148. Stefana Żeromskiego koncepcje edukacji kulturowej, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis t. 168, Studia de Cultura VI, redakcja naukowa Agnieszka Ogonowska, Kraków 2014, s. 5-26.
 149. W świecie zapomnianych powieści Alfreda Konara, „Jednak Książki” 2015, nr 4, s. 13-34.
 150. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego żywot niepokorny (1). „Język-Szkoła-Religia”, 2015, vol. 10, nr 2, s. 74-84.
 151. Metamorfozy wojennej Warszawy w prozie z lat I wojny światowej (1914-1915). Wybór, [w:] Rzeczypospolita domów. Domy miejskie, t. IV, red. Krystyna Krawiec-Złotkowska, Wyd. Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2014, s. 599-618.
 152. Grzegorza z Sanoka portret niebanalny. „Strzemieńczyk” Józefa Ignacego Kraszewskiego, [w:] Kraszewski i nowożytność. Studia, Studia, układ i idea tomu J. Ławski, red. naukowa Anna. Janicka, Krzysztof Czajkowski, Łukasz Zabielski, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2015, s. 599-618.
 153. Wyobraźnia czasu człowieka w „Białym kamieniu” Anny Boleckiej, red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Lech Giemza, [w:] Sacrum na nowo poszukiwane. O literaturze polskiej po 1989 roku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 237-273.
 154. Wojenna trauma, czyli jak wyrazić wojnę. O trzech przemyskich dziennikach z lat 1914-1915, [w:] Wojna w Europie środkowo-wschodniej z perspektywy interdyscyplinarnej, red. Joanna Getka, Jerzy Grzybowski, Rostysław Kramarz, Katedra Studiów Europy Środkowowschodniej Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015, s. 223-241.
 155. Wobec tradycji, czyli refleksje na temat narracji apokryficznej. Wokół „Według niej” Mariusza Nawariaka i nie tylko, [w:] W kręgu apokryfów, red. Edward Jakiel i Janusz Mossakowski, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2015, s. 365-385.
 156. „Prawdziwy” koniec wieku XIX, czyli Józefa Iwickiego Z myślą o niepodległej, [w:]Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej tom V (stulecia XVI-XIX). Nowa perspektywa historycznoliteracka, red. Piotr Borek, Marceli Olma, Collegium Columbinum, Kraków 2015, s. 335-360.
 157. Twórczość Stefana Żeromskiego w krytycznym odbiorze Adama Grzymały-Siedleckiego, [w:] Żeromski. Piękno i wolność, Studia, układ i idea tomu J. Ławski, red. naukowa Anna Janicka, Iwona E. Rusek, Grzegorz Czerwieński,Wydawnictwo Prymat, Białystok-Rapperswil 2015, s. 373-399.
 158. Marian Szyjkowski. Zapomniany historyk literatury i komparatysta, [w:] Historie literatury polskiej 1864-1914, red. Urszula Kowalczuk i Łukasz Książyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 110-116.
 159. „Nienadaremny jest ten krzyż…”. Zofii Kossak portret kontrowersyjny, [w:] Żeromski i inni, red. Monika Gabryś-Sławińska, Maria Jolanta Olszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 231-251.
 160. Adama Krechowieckiego rozrachunki z rewolucją. Uwagi po lekturze dramatu „My”,[w:] W kręgu młodokonserwatyzmu warszawskiego 1876-1918, red. Maciej Gloger i Wiesław Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015, s. 130-157.
 161. Doświadczenie wojennej codzienności – W oblężonym Przemyślu. Kartki dziennika z czasów Wielkiej Wojny (1914-1918) [w:] Na granicy epok. O literackich dyskursach lat 1914–1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej, red. Dorota Kielak, Marta Makowska i Joanny Niewiarowska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, s. 71-100.
 162. Skazany na klęskę, czyli smutny koniec Franka Rakoczego, [w:] Władysław Orkan. Piewca Gorców i Podhala,  red. Bolesław Faron, Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, Kraków 2015,  s. 9-32.
 163. Wiatry, wichry, wiaterki… O możliwościach ekspresyjnych języka Stefana Żeromskiego, [w:] Stefan Żeromski. Kim był? Kim jest?, red. Jerzy Zdzisław Adamczyk, Wyd. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Kielce 2015, s. 76-97.
 164. Stefana Żeromskiego „pejzaże liryczne”, [w:] Ut picture poesis. Wokół korespondencji sztuk red. Piotr Rosiński, Zbigniew Trzaskowski, Kielce 2015, s. 229-257.
 165. Dwie legendy biskupa Stanisława Szczepanowskiego: Kossak-Szczuckiej i Marii Dąbrowskiej, [w:]  Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, S. III Język-Literatura – Kultura -Historia,  t. I Chrześcijaństwo w literaturze i języku,  red. Zofia Abramowicz, Krzysztof Korotkich, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2016,  s. 137-160.
 166. Głos Lucjana Rydla w sporach o teatr ludowy. (Teatr wiejski przyszłości, Betlejem polskie),
  [w:] Młoda Polska w najnowszych badaniach, red. Edward Jakiel i Tadeusz Linker, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s.87-118.
 167. Młodzieńcze sny o potędze, czyli o dojrzewaniu młodego pokolenia w cieniu Apokalipsy. Wokół „Juliusza Syrenia „Zygmunta Kisielewskiego”, [w:] I wojna światowa w literaturze i innych kontekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia,  red. Anna Jamrozek-Sowa, Zenon Ożog, Anna Wal,  Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016,  s. 28-52.
 168. Obraz Odessy w „Sławie i chwale” Jarosława Iwaszkiewicza, [w:]  Odessa w literaturach słowiańskich. Studia, Wydawnictwo Prymat, red. Jarosław Ławski i Natalia Malutina,  Białystok-Odessa 2016, s. 721-747.
 169. Przyczynek do dziejów przełomu pozytywistycznego w Polsce. Casus Józefa Kazimierza Plebańskiego, historyka, wykładowcy i publicysty, [w:] Polska krytyka literacka XIX i XX wieku, red. Monika Gabryś-Sławińska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 29-52.
 170. Smutna historia kryminalisty Maciążka, czyli „Obok życia” Jerzego Ostrowskiego, [w:] Czytanie Dwudziestolecia IV, t. II, red. Elżbieta Wróbel i Joanna Warońska, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2016, s. 83-98.
 171. Trauma Syberii, czyli Na kresach lasów Wacława Sieroszewskiego, [w:] Syberyjskie przestrzenie intymne, red. Małgorzata Król, Małgorzata Łukaszuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 171-188.
 172. Warszawa przed powstaniem styczniowym, czyli o różnych projektach narodowych, [w:] Romantyzm warszawski 1815-1864, red. Olaf Krysowski, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016, s. 405-452.
 173. Wojenny wielogłos [w:] Koniec pięknego wieku. Studia o literaturze doby Wielkiej Wojny, red. Grzegorz P. Bąbiak i Dariusz Dziurzyński, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016, s. 41-67.
 174. Lekcja patriotyzmu i wiary w Boga w utworach abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (2) „Język-Szkoła-Religia” 2016, vol.10 nr 3, s. 51-65.
 175. Warszawskie kolekcje. Zbiory Walerego Przyborowskiego i Korotyńskich, [w:] Kolekcjonerzy, zbieracze kwestarze w literaturze i kulturze XIX i XX wieku,  red. Joanna Lekan-Mrzawka (KUL), Monika Klesza (KUL), Beata K. Obsulewicz (KUL), Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 211-244.
 176. Wobec fatalizmu Losu (Stanisław Wyspiański Klątwa – John Millington Synge Jeźdźcy do morza). Szkic, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 1916, 3 (33), s. 255-278.
 177. Historia Serbów w dramat przekuta („Królewicz Marko. Dramat z podań południowosłowiańskich w pięciu aktachBronisława Grabowskiego, [w:] Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, pod red Marii Jolanty Olszewskiej i Dawida Maria Osińskiego, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki, Warszawa 2016, s. 65-83.
 178. Posłowie [do:] Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, [w:] Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, pod red Marii Jolanty Olszewskiej i Dawida Maria Osińskiego, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki, Warszawa 2016, s. 641-644.
 179. Wobec wyroków historii. Wojna w literackim doświadczeniu Stanisława Długosza. Szkic, [w:] Między pamięcią a projektem przyszłości. Doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918, red. Dorota Kielak, Marta Makowska, Joanna Niewiarowska, Wydawnictwo Naukowe UKSW, s. 13-40.
 180. Tekst i kontekst Tajfunu Josepha Conrada, „Literaturoznawstwo. Konteksty i peryferie – teorie i pragmatyka lektury” 2016, nr 10, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, s. 57-78.
 181. Zachowane w pamięci („Dom na Kresach”. Powrót” Philip Marsden), [w:] Pejzaże humanistyczne. Księga jubileuszowa profesorowi Bolesławowi Faronowi poświęcona, red. Agnieszka Ogonowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017, s. 13-40.
 182. Spotkanie z Syberią w reportażach Colina Thubrona Po Syberii, [w:]  Inny w podróży, t.2: Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku, red. Magdalena Rabizo-Birek, Oksana Weretiuk, Matylda Zatorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 15-31.
 183. Polaków portret własny. Refleksje po lekturze Veto! Adama Krechowieckiego, [w:] Między pozytywizmem a nacjonalizmem. Przemiany kultury polskiej w latach 1886-1918, pod red. Macieja Glogera (UKW), Wydawnictwo „Semper”, Warszawa 2017, s. 155-182.
 184. Adama Krechowieckiego lektura historii Polski. Wokół „Fiat lux!”, [w:] Poetyka losu i historii. Profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa, Katarzyna Wądolny-Tatar, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017, s.  298-311.
 185. O trudnym poszukiwaniu prawdy. Refleksje po lekturze dylogii Sigrid Undset „Nadzieja” („Gymedania” i „Krzak gorejący”), [w:] Nawrócenie. Łaska-tajemnica-doświadczenie, red. ks. Grzegorz Głąb, ks. Stefan Radziszewski, Magdalena Żmudziak, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL, Uniwersytetu Jana Pawła II, Lublin 2017, s. 261-298.
 186. „Cicha” bohaterka opowiadania „Trzy czerwone róże” Jana Józefa Szczepańskiego, [w:] Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle). Prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Marzena Cyzman, Anna Skubaczewska-Pniewska i Dariusz Brzostek, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017, s. 413-434.
 187. Historia i religia w twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej, „Teologia Polityczna Co Tydzień” nr 50: (O)powieść historyczna, http://www.teologiapolityczna.pl/teologia-polityczna-co-tydzien-nr-50-o-powiesc-historyczna [15.03.2017]
 188. Kobiecy punkt widzenia. Wokół „Jenny” Sigrid Undset, [w:] Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet. Seria I Perspektywa środkowoeuropejska, red. Anna Janicka, Corinne Fourier, Mariya Bracka, Wydawnictwo Alter Studio, Białystok 2017, s. 565-583.
 189. Jeńcy – poetycka wizja historii według Lucjana Rydla, [w:] Wokół dramatu poetyckiego, t.1, red. Monika Gabryś-Sławińska i Grzegorz Głąb,  Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 125-150.
 190. U progu niepodległości Edward Słoński, „Ta, co nie zginęła”, [w:] Liryka Młodej Polski. Interpretacje, red. Bogdan Mazan i  Katarzyna Badowska,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s.235-251.
 191. Nieskończone, niewyobrażalne i niewyrażalne w poetyckim widzeniu Emila Zegadłowicza („Powsinogi beskidzkie”, „Nawiedzeni”), [w:]  Nieskończoność. Badania interdyscyplinarne, pod red. Magdaleny Saganiak, Anny Kozłowskiej, Dominika Suleja, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017, s. 309-338.
 192. Etos obowiązku i poświęcenia. Powstanie styczniowe w twórczości Marii Konopnickiej, „Niepodległość i Pamięć” 2018,  r. XXV,  nr 1 (61), s. 49-70.

Recenzje

 1. „Trylogia” Henryka Sienkiewicza. Studia – szkice – polemiki, Warszawa 1962, „Ojczyzna – Polszczyzna”, Warszawa 1996, nr 4, s. 40.
 2. Tadeusz Bujnicki, Sienkiewicza „Powieści z dawnych lat”. Studia, Kraków 1966, „Ojczyzna – Polszczyzna”, Warszawa 1996, nr 4 (55), s. 40.
 3. Kazimierz Wyka, Reymont czyli ucieczka do życia, Warszawa 1979, „Ojczyzna – Polszczyzna”, Warszawa 1996, nr 4 (55), s. 41.
 4. Stefan Lichański, Władysław Stanisław Reymont, „Biblioteka Polonistyki”, Warszawa 1984, „Ojczyzna – Polszczyzna”, Warszawa 1996, nr 4 (55), s. 41.
 5. Recenzja z książki Macieja Nowaka Koncepcja dziejów w powieściach historycznych. Teodor Jeske – Choiński, Zofia Kossak, Hanna Malewska, Wydawnictwo KUL Lublin 2009, „Przeglądu Humanistyczny”, 2011, nr 1, s. 147-149.

Noty, sprawozdania

 1. Kategoria narodu w kulturach słowiańskich, [w:] „Przegląd Humanistyczny”, Warszawa 1993, nr 2, str. 143–144.
 2. Kategoria narodu w kulturach słowiańskich, [w:] „Pamiętnik Słowiański” XLII, Warszawa 1992, str. 151– 52, (współautor J. Królak).