Publikacje: dr Karol Samsel

Publikacje: dr Karol Samsel

Norwid – Conrad. Epika w perspektywie modernizmu, Warszawa 2015.

Norwid – Wyspiański. Maski w „Tyrteju. Za kulisami” i w „Wyzwoleniu”, [w:] Żywioły wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, D. Jarząbek i D. Saul, Kraków 2008, s. 47-54.

Poe – Keats. O „bytach ku śmierci”, [w:] Edgar Allan Poe zwielokrotniony. W kręgu literatury, malarstwa i filmu, pod red. E. Szczęsnej i P. Kubińskiego, Warszawa 2010, s. 117-128.

Europejskość w twórczości Norwida i Gombrowicza, [w:] Norwid mniej znany – przybliżenia. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego, red. T. Korpysz, M. Będkowski, Warszawa 2011, s. 119-137.

Cyprian Norwid wobec Europy i kultury europejskiej (na przykładzie listów poety), [w:] Norwid w świecie wartości. Z Dni Norwidowskich na Białołęce, pod red. T. Korpysza, Warszawa 2012, s. 115-132.

Cypriana Norwida „ogród bez hieroglifów”: symbolika kwiatów w perspektywie teorii estetycznej Johna Ruskina, [w:] Hieroglifem zapisane. Cyprian Norwid, red. T. Korpysz, M.E. Rogowska, K. Samsel, M. Będkowski, Warszawa 2012, s. 131-136.

Pytanie o credo. Modernizm katolicki a neoromantyzm – „Z przeszłości. Fragmenty dramatyczne” Marii Konopnickiej, [w:] Etnos i psyche w twórczości Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej, pod red. G. Marchwińskiego i D.M. Osińskiego, Warszawa 2012, s. 63-76.

Ideologia bezczynności – Czesław Miłosz wobec „Prelekcji paryskich” Adama Mickiewicza, [w:] Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, pod red. A. Janickiej, K. Korotkocha i J. Ławskiego, Białystok 2012, s. 285-299.

Cypriana Norwida ogród świata – symbolika kwiatów w perspektywie europejskiego modernizmu, „Prace Filologiczne”, t. LXI. Literaturoznawstwo, 2011 nr 1: Ogrody, Warszawa 2011, s. 157-174.

Apollo Nałęcz-Korzeniowski and Cyprian Norwid: looking for common ground, „Yearbook of Conrad Studies”, 2013, Issue VIII, s. 121-132.

Rzeki w „Królu-Duchu”, „Prace Filologiczne: Literaturoznawstwo” 2015 nr 5 (8), s. 479-505.

Fenomenologia w „Panu Tadeuszu”. Dzieło Mickiewicza w świetle „Medytacji kartezjańskich” Husserla, [w:] „Pan Tadeusz”. Poemat – postacie – recepcja, pod red. E. Hoffmann-Piotrowskiej i A. Fabianowskiego, Warszawa 2016, s. 87-119.

Kategoria syntaktyczna znaków przestankowych (w kontekście analizy kategorialnej Kazimierza Ajdukiewicza, „Filo-Sofija. Kazimierz Ajdukiewicz: od semiotyki do metafizyki”, pod red. D. Łukasiewicza i R. Mordarskiego, Bydgoszcz 2015, s. 221-239.

„Późny wnuk”, słowiarz, sukcesor, „Studia Norwidiana” 2015 nr 33, s. 285-293 (recenzja książki M. Rygielskiej Przyboś czyta Norwida).

Joseph Conrad i Aleksander Fredro. Inspiracje i paralele – na podstawie problematyki „Trzy po trzy”, [w:] Uniwersalność komizmu. Aleksander Fredro w dwieście dwudziestą rocznicę urodzin, pod red. W. Rzońcy i K. Samsela, Warszawa 2015, s. 161-182.

Joseph Conrad and Alexander Fredro. Inspirations and parallels in the light of the subject matter of Fredro’s ‘Trzy po trzy’, „Yearbook of Conrad Studies (Poland)” 2014 vol. 9, s. 55-74.

„Quidam” i „dyskurs wygnania”, [w:] W stronę Norwida. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego dedykowane Profesor Jadwidze Puzyninie, red. T. Korpysz i M.E. Rogowska, Warszawa 2015, s. 73-87.

Romantyzm jest w Polsce wykładnikiem tożsamościowej korekty wszelkich aberracji (Mickiewicz) [wywiad z Jakubem Pydą], „Teologia Polityczna”, [online], [dostęp: 2.10.2016], < http://www.teologiapolityczna.pl/karol-samsel-romantyz-jest-w-polsce-wykladnikiem-tozsamosciowej-korekty-wszelkich-aberracji-mickiewicz-/>.

Stanisław Lem’s Conrad. A chosen, albeit problematic filiation, „Yearbook of Conrad Studies (Poland)” 2015 vol. 10, s. 151-160.

Architektura salonu jako mapa historii w „Stygmacie” Norwida, [w:] Norwid wobec historii, red. E. Chlebowska, Ł. Niewczas, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, s. 335-346.

K. Samsel, Na własnych rękach. Preemancypacja w Matce Makrynie Jacka Dehnela, „Wakat – Notoria”, [online], [dostęp: 26.05.2016], <http://wakat.sdk.pl/na-wlasnych-rekach-preemancypacja-w-matce-makrynie-jacka-dehnela/>.

„Podejdź i strąć mnie w oblodzoną przepaść…” O strategii utworu i projekcie filozofii literatury we współczesnej poezji polskiej, „Tekstualia” nr 2 (17)/2009, s. 49-56.

Kurpiowski horror świata. O poezji wojennej Leszka Bakuły i Mieczysława Czychowskiego, „Tekstualia” nr 2 (21)/2010, s. 105-114.

Solilokwium oszukanego. O oszukaniu przez nostalgię w trylogii poetyckiej Krzysztofa Szymoniaka „Wszędzie skąd wracałem”, „29 prac Szymona Słupnika” i „Światłoczułość”, „Literacje” nr 4 (19)/2010 (7 stron, ok. 15 000 znaków).

Afazja i wolność. Studium o „Nieporozumieniu” i „Niemych” Alberta Camusa, „Tekstualia” nr 1 (24)/2011, s. 103-110.

Czym jest metafizyczne? O współczesnej poezji metafizycznej jako systemie i przekładzie, „Tekstualia” nr 2 (25)/2011, s. 43-64.

Cieliste. Erotejony Grzegorza Kwiatkowskiego: wgląd, „Literacje” 1-2 (24-25)/2012, s. 70-73.

Światośmierć Jamesa Joyce’a, „Elewator” nr 1/2012, s. 38-41.

Saturnalia, czyli o oburzeniu w „Manekinach” Karola Maliszewskiego, „Elewator” nr 3/2013, s. 140-143.

W. Karczewska, Listy do Seweryna, zebr., wprow. i koment. opatrzył K. Samsel, seria: Powrót do Karczewskiej 1, Kalisz-Szczecin 2012, ss. 320.

(wprowadzenie „Wszędzie są nożownicy…” [w:] W. Karczewska, Listy do Seweryna…, dz. cyt., s. 13-15)

W. Karczewska, Odejście, wstępem opatrzył K. Samsel, ilustr. K. Schodowski, seria: Powrót do Karczewskiej 2, Kalisz 2013, ss. 160.

(wstęp: Powieść zero. O „Odejściu” Wandy Karczewskiej, [w:] W. Karczewska, Odejście…, dz. cyt., s. 7-31).

W. Karczewska, Spacer w alei parkowej, ze wstępem K. Samsela, ilustr. K. Schodowski, seria: Powrót do Karczewskiej 3, Kalisz 2014.

(wstęp: 1985-1995. Ostatnie lata i śmierć Wandy Karczewskiej, [w:] W. Karczewska, Spacer w alei parkowej, dz. cyt., s. 7-21]..

Audiopublikacje:

Audycje w Programie 2. Polskiego Radia:

2 czerwca 2013 – Karol Samsel, „Dusze jednodniowe”, audycja z cyklu „Świat poetycki”.

Brak nagrania w sieci.

9 czerwca 2013 – „Dajcie poetom dorosnąć”. Poetycka przemiana pokoleń, audycja z cyklu Tygiel literacki.

Link: http://www.polskieradio.pl/8/2382/Artykul/862326,Dajcie-poetom-dorosnac-Poetycka-przemiana-pokolen

26 października 2013 – Norwid jak gra komputerowa, audycja z cyklu Te wstrętne lektury (razem z prof. Wiesławem Rzońcą i dr Iwoną Rusek).

Link: http://www.polskieradio.pl/8/2455/Artykul/964863,Norwid-jak-gra-komputerowa

22 listopada 2013 – Wanda Karczewska. Pisarka w płonącym warsztacie, audycja z cyklu Rozmowy po zmroku (razem z organizatorami Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej)

Link: http://www.polskieradio.pl/8/2222/Artykul/984267,Wanda-Karczewska-Pisarka-w-plonacym-warsztacie

30 listopada 2013 – „Jądro ciemności” – każdy z nas może być potworem, audycja z cyklu Te wstrętne lektury (razem z prof. Zdzisławem Najderem)

Link: http://www.polskieradio.pl/8/2455/Artykul/991127,Jadro-ciemnosci-%E2%80%93-kazdy-z-nas-moze-byc-potworem

14 maja 2014 – Conrad o Rosji: tygrys nie potrafi zmienić pręg na swej skórze (razem z prof. Zdzisławem Najderem i dr Joanną Skolik)

Link: http://www.polskieradio.pl/8/402/Artykul/1124780,Conrad-o-Rosji-tygrys-nie-potrafi-zmienic-preg-na-swej-skorze

Audycje w Polskim Radiu Łódź:

19 stycznia 2014 – Podróże literackie: Wanda Karczewska (razem z Izabelą Fietkiewicz-Paszek i Teresą Rudowicz)

Link: http://lyzkamleka.poezja-art.eu/wp-content/uploads/2013/08/Radio-%C5%81%C3%B3d%C5%BA-Podroze-literackie-19sty2014.mp3