Publikacje: dr hab. Anna Sobiecka

Publikacje: dr hab. Anna Sobiecka

Monografie autorskie

 1. Michał Bałucki i teatr. Wybrane problemy i aspekty, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2006, ss. 258.
 2. Bałucki na scenie 1867-1901, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2007, ss. 165.
 3. Dzieje teatru w Słupsku 1945-2008. Zarys historyczno-dokumentacyjny, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2009, ss. 280.
 4. Teatr w Słupsku. Instytucja artystyczna, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2012, ss. 353.
 5. Teatr w Słupsku. Historie (o)powiedziane, Wydawnictwo Naukowe AP w Słupsku, Słupsk 2016, ss. 290.

Redakcja monografii zbiorowych

 1. Teatr w Słupsku. Przedstawienia, pod red. A. Sobieckiej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2014, ss. 241.
 2. Szekspir(y) Żurowskiego, pod red. A. Sobieckiej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2014, ss. 204.

Rozdziały w monografiach zbiorowych (wybór)

 1. Strajk włoski w teatrze krakowskim. Wokół prapremiery Wędrownej Muzy Michała Bałuckiego, „Słupskie Prace Filologiczne”, seria Filologia Polska nr 4, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2005, s. 141-155.
 2. Pamiętnik Munia Michała Bałuckiego. „O-powieść” o artyście końca XIX wieku, [w:] Z problemów prozy – powieść o artyście, pod red. W. Gutowskiego i E. Owczarz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 168-185.
 3. Mickiewicz w „żywych obrazach” w repertuarze krakowskim (1871-1899), [w:] Mickiewicz w Gdańsku. Rok 2005, pod red. J. Bachórza i B. Oleksowicza, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 455-464.
 4. Mickiewicz na scenie krakowskiej 1890-1898, [w:] Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej, pod red. K. Maciąga i M. Stanisza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 113-128.
 5. Świat teatru w jednoaktówce przełomu XIX i XX wieku, „Słupskie Prace Filologiczne”, seria Filologia Polska nr 6, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2008, s. 119-134.
 6. Kiliński Michała Bałuckiego wobec wyznaczników gatunkowych dramatu historycznego, [w:] Dramat w historii. Historia w dramacie, pod red. K. Latawiec, R. Stachury-Lupy, J. Waligóry, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, s. 143-151.
 7. Najnowszy dramat polski wobec problemu wartości i wartościowania, [w:] Dramat Made (in) Poland. Współczesny dramat polski we współczesnej polskiej rzeczywistości, pod red. W. Balucha, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 207-223.
 8. Młodopolski dramat milczenia a tekst poboczny. Na marginesie uwag do Silniejszej A. Strindberga, [w:] Cisza i milczenie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, pod red. B. Płonki-Syroki i K. Marchel, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2010, s. 173-182.
 9. O Wędrownej muzie Michała Bałuckiego, [w:] Zapomniany dramat, t. 1, pod red. M. J.  Olszewskiej i K. Ruty-Rutowskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2010, s. 125-136.
 10. „Ciężkie czasy” (1968), [w:] Teatr Kazimierza Dejmka, pod red. A. Kuligowskiej-Korzeniewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 255-263.
 11. Żywe obrazy w młodopolskim repertuarze teatralnym Tadeusza Pawlikowskiego, [w:] Młodopolska synteza sztuk, pod red. H. Ratusznej i R. Siomy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 217-229.
 12. Recenzje teatralne Jana Kasprowicza, [w:] Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza, pod red. G. Iglińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2011, s. 465- 486.
 13. Misterium codzienności – Porozmawiajmy o życiu i śmierci Krzysztofa Bizio [w:] Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku, pod red. A. Podstawki, A. Jarosz, Wydawnictwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2011, s. 119-135.
 14. Teatr domem Bożym? Wokół słupskiej prapremiery Wizerunku śmierci  przeświętego Jana Chrzciciela Jakuba Gawatowica, [w:] Rzeczpospolita domów III. Domy Boże, pod red. K. Krawiec-Złotkowskiej, Wydawnictwo Naukowe AP w Słupsku, Słupsk 2012, s. 146-156.
 15. Mickiewicz i dramat romantyczny a teatr prowincjonalny, [w:] Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, pod red. I. Jokiel i M. Burzki-Janik, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 287-301.
 16. Gabriela Zapolska – aktorka o aktorach, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2012, nr 10, s. 201-212.
 17. Szekspir na teatralnej prowincji (na przykładzie sceny w Słupsku), [w:] Szekspir wśród znaków kultury polskiej, pod red. E. Łubieniewskiej, K. Latawiec, J. Waligóry, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, s. 518-532.
 18. Paryskimi śladami Gabrieli Zapolskiej, [w:] Ulica – zaułek – bruk, Ulica – zaułek – bruk. Z problematyki miasta w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku, pod red. K. Badowskiej i A. Janiak-Staszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 297-309.
 19. Słupsk i okolice. Geografia wyobrażona w przedstawieniu teatralnym, [w:] Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, red. D. Kalinowski, M. Mikołajczak, A. Kuik-Kalinowska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2014, s. 313-327.
 20. Teatr w Słupsku i … Tadeusz Byrski, [w:] Szekspir(y) Żurowskiego, pod red. A. Sobieckiej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2014, s. 137-149.
 21. Doświadczenie Boga w najnowszym polskim dramacie, [w:] Dramat i doświadczenie, pod red. B. Popczyk-Szczęsnej i  M. Figzał, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 229-250.
 22. Mrok jak światło. Wokół paradygmatów nowego dramatu religijnego, [w:] Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, red. W. Kaczmarek i J. Michalczuk, Lublin 2014, s. 405- 416.
 23. Żeromski w laboratorium dramatu Juliusza Osterwy, [w:] Żeromski. Piękno i wolność. Studia, red. A. Janicka, I. E. Rusek, G. Czerwiński, Białystok-Rapperswil 2014-2015, s. 275-290.
 24. Teatralne remiksowanie historii jako wariant historii lokalnych, [w:] Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej, pod red. E. Wąchockiej, D. Fox, A. Głowackiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 305-322.
 25. Felietonistyka teatralna Józefa Kotarbińskiego. („Przegląd Tygodniowy” 1866-1876), [w:] Pozytywiści warszawscy. „Przegląd Tygodniowy” 1866-1876. Seria I Studia, rewizje, konteksty, red. naukowa i wstęp A. Janicka, Białystok 2015, s. 307-324.