Publikacje: dr hab. Anna Sobiecka

Publikacje: dr hab. Anna Sobiecka

Monografie autorskie

 1. Michał Bałucki i teatr. Wybrane problemy i aspekty, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2006, ss. 258.
 2. Bałucki na scenie 1867-1901, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2007, ss. 165.
 3. Dzieje teatru w Słupsku 1945-2008. Zarys historyczno-dokumentacyjny, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2009, ss. 280.
 4. Teatr w Słupsku. Instytucja artystyczna, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2012, ss. 353.
 5. Teatr w Słupsku. Historie (o)powiedziane, Wydawnictwo Naukowe AP w Słupsku, Słupsk 2017, ss. 196.

Redakcja monografii zbiorowych

 1. Teatr w Słupsku. Przedstawienia, pod red. A. Sobieckiej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2014, ss. 241.
 2. Szekspir(y) Żurowskiego, pod red. A. Sobieckiej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2014, ss. 204.

Rozdziały w monografiach zbiorowych (wybór)

 1. Pamiętnik Munia Michała Bałuckiego. „O-powieść” o artyście końca XIX wieku, [w:] Z problemów prozy – powieść o artyście, pod red. W. Gutowskiego i E. Owczarz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 168-185.
 2. Mickiewicz w „żywych obrazach” w repertuarze krakowskim (1871-1899), [w:] Mickiewicz w Gdańsku. Rok 2005, pod red. J. Bachórza i B. Oleksowicza, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 455-464.
 3. Mickiewicz na scenie krakowskiej 1890-1898, [w:] Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej, pod red. K. Maciąga i M. Stanisza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 113-128.
 4. Świat teatru w jednoaktówce przełomu XIX i XX wieku, „Słupskie Prace Filologiczne”, seria Filologia Polska nr 6, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2008, s. 119-134.
 5. Kiliński Michała Bałuckiego wobec wyznaczników gatunkowych dramatu historycznego, [w:] Dramat w historii. Historia w dramacie, pod red. K. Latawiec, R. Stachury-Lupy, J. Waligóry, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, s. 143-151.
 6. Piękno, powołanie czy przekleństwo? Sztuka aktorska w polskiej powieści teatralnej, „Słupskie Prace Filologiczne”, seria Filologia Polska nr 7, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2009, s. 67-80.
 7. Najnowszy dramat polski wobec problemu wartości i wartościowania, [w:] Dramat Made (in) Poland. Współczesny dramat polski we współczesnej polskiej rzeczywistości, pod red. W. Balucha, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 207-223.
 8. Młodopolski dramat milczenia a tekst poboczny. Na marginesie uwag do Silniejszej A. Strindberga, [w:] Cisza i milczenie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, pod red. B. Płonki-Syroki i K. Marchel, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2010, s. 173-182.
 9. „Ciężkie czasy” (1968), [w:] Teatr Kazimierza Dejmka, pod red. A. Kuligowskiej-Korzeniewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 255-263.
 10. Żywe obrazy w młodopolskim repertuarze teatralnym Tadeusza Pawlikowskiego, [w:] Młodopolska synteza sztuk, pod red. H. Ratusznej i R. Siomy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 217-229.
 11. Dyskurs krytycznoteatralny Michała Bałuckiego, [w:] Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół Słownika polskiej krytyki literackiej (1), pod red. G. Borkowskiej i M. Rudkowskiej, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2010, s. 152-163.
 12. Recenzje teatralne Jana Kasprowicza, [w:] Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza, pod red. G. Iglińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2011, s. 465- 486.
 13. Misterium codzienności – Porozmawiajmy o życiu i śmierci Krzysztofa Bizio [w:] Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku, pod red. A. Podstawki, A. Jarosz, Wydawnictwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2011, s. 119-135.
 14. Powieść teatralna a postawa autobiograficzna, [w:] Autobiografizm i okolice, pod red. T. Sucharskiego i B. Żynis, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2011, s. 101-114.
 15. Ujarzmianie pejzażu czyli o możliwościach teatru plenerowego, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” Słupsk 2011, nr 9, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 251-261.
 16. Mickiewicz i dramat romantyczny a teatr prowincjonalny, [w:] Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, pod red. I. Jokiel i M. Burzki-Janik, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 287-301.
 17. Gabriela Zapolska ­– aktorka o aktorach, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2012, nr 10, s. 201-212.
 18. Szekspir na teatralnej prowincji (na przykładzie sceny w Słupsku), [w:] Szekspir wśród znaków kultury polskiej, pod red. E. Łubieniewskiej, K. Latawiec, J. Waligóry, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, s. 518-532.
 19. Formy teatru lokalnego na Pomorzu Środkowym, [w:] Wielkie Pomorze. Kultura i sztuka, pod red. A. Kuik-Kalinowskiej i D. Kalinowskiego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Gdańsk – Słupsk 2013, s. 163-174.
 20. Paryskimi śladami Gabrieli Zapolskiej, [w:] Ulica – zaułek – bruk, Ulica – zaułek – bruk. Z problematyki miasta w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku, pod red. K. Badowskiej i A. Janiak-Staszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 297-309.
 21. Słupsk i okolice. Geografia wyobrażona w przedstawieniu teatralnym, [w:] Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, red. D. Kalinowski, M. Mikołajczak, A. Kuik-Kalinowska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2014, s. 313-327.
 22. Doświadczenie Boga w najnowszym polskim dramacie, [w:] Dramat i doświadczenie, pod red. B. Popczyk-Szczęsnej i Figzał, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 229-250.
 23. Mrok jak światło. Wokół paradygmatów nowego dramatu religijnego, [w:] Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, red. W. Kaczmarek i J. Michalczuk, Lublin 2014, s. 405- 416.
 24. Żeromski w laboratorium dramatu Juliusza Osterwy, [w:] Żeromski. Piękno i wolność. Studia, red. A. Janicka, I. E. Rusek, G. Czerwiński, Białystok-Rapperswil 2014-2015, s. 275-290.
 25. Teatralne remiksowanie historii jako wariant historii lokalnych, [w:] Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej, pod red. E. Wąchockiej, D. Fox, A. Głowackiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 305-322.
 26. Słupsk (Nowy Teatr im. Witkacego, Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”, Ośrodek Teatralny Rondo), [w:] Mapa teatru publicznego (10). Od gór po Wybrzeże. Województwo Pomorskie, „Teatr” 2015, nr 4, s. 54-55.
 27. Felietonistyka teatralna Józefa Kotarbińskiego. („Przegląd Tygodniowy” 1866-1876), [w:] Pozytywiści warszawscy. „Przegląd Tygodniowy” 1866-1876. Seria I Studia, rewizje, konteksty, red. naukowa i wstęp A. Janicka, Białystok 2015, s. 307-324.
 28. Tożsamość transgraniczna. Wariant teatralny, [w:] Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje, red. D. Zawadzka, M. Mikołajczak, K. Sawicka-Mierzyńska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2016, s. 328-344.
 29. Dramatyzacje historii w nowym polskim dramacie (na wybranych przykładach), [w:] W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, red. M. J. Olszewska, D. M. Osiński, Warszawa 2016, s. 507-524.
 30. Tadeusza Micińskiego myślenie teatrem, [w:] Proza Tadeusza Micińskiego. Studia, wstęp J. Ławski, red. naukowa M. Bajko, W. Gutowski, J. Ławski, Białystok 2017, s. 515-531.
 31. Strategie biografizacyjne w polskiej powieści teatralnej XX wieku [w:] Tropy biograficzne. Bieg życia w narracjach literackich i kulturowych, red. J. Knap, M. Roszczynialska, K. Wądolny-Tatar, Kraków 2017, s.325-346.
 32. Na dalekiej „Północy” – nieznany epizod działalności Tadeusza Byrskiego, [w:] Byrscy – etos teatru, red. Diana Poskuta-Włodek, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2017, s. 91-103.