Publikacje: ks. dr Grzegorz Głąb

Publikacje: ks. dr Grzegorz Głąb

Książki redagowane:

 1.  2 tomy poezji, wybór, opracowanie, wstęp, nota edytorska
 2. ks. Jerzy Banaśkiewicz, Zapisane liryką, wyd. „Katedra Radomska”, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Radom 2012;
 3. ks. Jerzy Banaśkiewicz, Barwy czasu, wyd. „Katedra Radomska”, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Radom 2012;
 4. REDAKCJA JĘZYKOWA KSIĄŻKI: Świadectwo w służbie ewangelizacji (Teologia pastoralna w Polsce 2), red. W. Przygoda, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012;
 5. REDAKCJA JĘZYKOWA KSIĄŻKI: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary (Teologia pastoralna w Polsce 3), red. W. Przygoda, K. Święs, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013;
 6. Postać księdza w literaturze, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Radom 2014.

Książki i artykuły:

 1. Motyw spowiedzi w prozie polskiej XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Lublin-Radom 2013. /ISBN 978-83-7789-154-4/;
 2. Świętość w twórczości Władysława Jana Grabskiego, „Zeszyty Naukowe KUL” 2011, nr 3, s. 57-79;
 3. Funkcja spowiedzi w powieści Szczypiorskiego „Msza za miasto Arras”, [w:] Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, W. Felski, Lublin 2012, s. 495-511;
 4. „Historia z ludzkim obliczem”. Hanny Malewskiej „Spowiedź w Saint-Germain-des-Prés, „Zeszyty Naukowe KUL” 2012, nr 3, s. 119-134;
 5. „Miłujcie nieprzyjacioły wasze…”. Nowotestamentowa etyka powszechnego przebaczenia w wybranych nowelach Bolesława Prusa, [w:] Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm – Pozytywizm Młoda Polska, red. E. Jakiel, J. Mosakowski, Gdańsk 2013, s. 129-147;
 6. „Numer Weisera” – magia czy rzeczywistość? O roli futbolu w „Weiserze Dawidku” Pawła Huellego, [w:] Pisarze wobec futbolu. Negacje – Irytacje – Fascynacje, red. L. Giemza, Lublin 2012, s. 89-109;
 7. „Będziemy trwali czując Cię Pani…” Liryczne uobecnienie Matki Bożej w poezji ks. Jerzego Banaśkiewicza i ks. Janusza St. Pasierba, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2013, nr 4, s. 30-40;
 8. The Debates over the Position of “Ode to Youth” in the History of Literature, [w:] Pedagogiczny potencjał Biblii. Pedagogicky potenciál Biblie. Il potenziale pedagogico della Bibbia, red. M. Włosiński, Włocławek 2014, s. 181-200;
 9. Antoni Gołubiew (1907-1979) z Wilna, [w:] Wielcy Polacy z Wileńszczyzny i Kresów Północno-Wschodnich, red. J. Marciak-Kozłowska, Białystok 2014, s. 313-320;
 10. Jefte i Józef jako Kain i Abel, czyli krótka opowieść o ofierze prowadzącej do zbrodni – Ludwik Maria Staff, „Ofiarnicy”, [w:] Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska. Stary Testament, red. E. Jakiel, J. Mosakowski, Gdańsk 2014, s. 103-116;
 11. „Tajemnica harcerskiego mundurka”. Problematyka moralna w dramacie Jarosława Iwaszkiewicza „Pod Akacjami”, [w:] Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Lublin 2014, s. 285-303;
 12. Powstanie styczniowe w tekstach Jarosława Iwaszkiewicza, „Niepodległość i Pamięć” 2014, nr 1-2 (45-46), s. 293-316;
 13. ROBERT LOUIS STEVENSON PHILOSOPHICALLY: DUALISM AND EXISTENTIALISM WITHIN THE GOTHIC CONVENTION, „Roczniki Filozoficzne” 2014, nr 3, s. 19-33;
 14. Kościół do naprawy? Obraz duchownych w prozie polskiej XXI wieku, [w:] Postać księdza w literaturze, red. G. Głąb, S. Radziszewski, Radom 2014, s. 219-238;
 15. Motywy religijne jako komponenty rzeczywistości negatywnej. Profanacja czy nadinterpretacja? Analiza zjawiska na wybranych przykładach literatury najnowszej, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2014, nr 4, s. 10-25.