Publikacje: dr hab. Grażyna Legutko

Publikacje: dr hab. Grażyna Legutko

Linki do stron wydawnictwo oraz do wersji online niektórych artykułów znajdują się na stronie dr hab Grażyny Legutko.

Książki autorskie:

 1. Zenon Przesmycki (Miriam) – propagator literatury europejskiej, Wydawnictwo WSP, Kielce 2000 (monografia, ss. 335).
 2. Sacrum w oczach rewolucjonisty. O „Marii Magdalenie” Gustawa Daniłowskiego, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005 (monografia, ss. 364).
 3. Bojownicy polskiej sprawy. Wacław Sieroszewski i Gustaw Daniłowski wobec myśli i czynu Józefa Piłsudskiego (Wybór materiałów z lat 1898–1943), Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007 (monografia napisana z Idą Sadowską, ss. 300).
 4. Niespokojny płomień. Życie i twórczość Gustawa Daniłowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2011 (monografia, ss. 509).
 5. Od metafizyki do egzystencji. Wokół tematów i postaci literatury polskiej przełomu XIX i XX wieku, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2014 (monografia, ss. 423).
 6. Stefan Żeromski, Sułkowski. „Ponad śnieg bielszym się stanę”, oprac. Grażyna Legutko, w: tegoż, Pisma zebrane, pod red. Zbigniewa Golińskiego, Seria trzecia: Dramaty, t. 21 (red. Zdzisław Jerzy Adamczyk), Instytut Badań Literackich PAN i UJK w Kielcach, Warszawa 2016 (monografia edytorska, ss. 422).

Prace redakcyjne:

 1. Zbliżenia. Portrety białostockich pisarzy, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Białystok 1990.
 2. Ida Sadowska, Wśród obcych i wśród swoich. Wacława Sieroszewskiego portret wielokrotny, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007 (monografia, ss. 300).
 3. Ida Sadowska, Od Witkacego do Jana Pawła II. Itineraria literackie, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2008 (monografia, ss. 260).
 4. „Rocznik Świętokrzyski”, seria A: Nauki Humanistyczne, t. 30, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2008.
 5. „Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe” 2008, nr 2 (numer monograficzny: Stanisław Wyspiański – artysta wszechstronny), Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2008.
 6. „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” 2015, t. 28, cz. 2 (tom artykułów doktorantów literaturoznawczych studiów trzeciego stopnia).

Artykuły naukowe (wydrukowane w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych):

 1. Listy Zenona Przesmyckiego-Miriama do Edwarda Jelínka, „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 2, s. 123-144.
 2. „Sztuka jest wiecznie jedna i ta sama…” (O Miriamowskiej koncepcji sztuki i artysty),„Kieleckie Studia Filologiczne” 1996, t. 9, pod red. Zdzisława J. Adamczyka, s. 13-41.
 3. Zygmunta Sarneckiego i Zenona Przesmyckiego korespondencja wzajemna z lat 1887-1901, „Kieleckie Studia Filologiczne” 1996, t. 9, pod red. Zdzisława J. Adamczyka, s. 135-175.
 4. „Młoda Polska” Artura Hutnikiewicza (recenzja), „Język Polski w Szkole Średniej” 1996/1997, nr 4, s. 116-118.
 5. Modernistyczny charakter „Życia” za czasów redakcji Miriama (na przykładzie recepcji literatury francuskiej), „Kieleckie Studia Filolo­giczne 1997, t. 11, pod red. Zdzisława J. Adamczyka i Jana Pacławskiego, s. 37-59.
 6. Funkcje krytyki literackiej i zadania krytyka w świetle poglądów metakrytycznych Zenona Przesmyckiego, „Kieleckie Studia Filolo­giczne” 1998, t. 12, pod red. Zdzisława J. Adamczyka, s. 27-58.
 7. Korespondencyjny dialog Zenona Przesmyckiego i Zygmunta Lubicz-Zaleskiego z lat 1907-1937, „Kieleckie Studia Filolo­giczne” 2000, t. 14, pod red. Zdzisława J. Adamczyka, s. 185-227.
 8. „Raperswil był dla mnie czymś legendarnym”. O pracy Zygmunta Wasilewskiego w Muzeum Narodowym Polskim, w: Zygmunt Wasilewski. Polityk – krytyk – regionalista, pod red. Marty Meduckiej, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2002, s. 73-96.
 9. Józefa Sułkowskiego marzenia o czynie (Rzecz o „Sułkowskim” Stefana Żeromskiego), „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2002, t. 17, pod red. Zdzisława J. Adamczyka, s. 73-95.
 10. Dramaturgia Stanisława Wyspiańskiego w Paryżu (Teatralia z lat 1902-1913), „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2002, t. 17, pod red. Zdzisława J. Adamczyka, s. 189-214.
 11. Bór – puszcza – gaj. O symbolice lasu w poezji Zenona Przesmyckiego (Miriama), w: Las w kulturze polskiej II, pod red. Wojciecha Łysiaka, Wydawnictwo ECO, Poznań 2002, s. 331-343.
 12. Sacrum w oczach rewolucjonisty. Dialog z wątkami biblijnymi w „Marii Magdalenie” Gustawa Daniłowskiego, w: Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy, t. 3, pod red. Lucyny Rożek i Szczepana Jabłońskiego OSPPE, Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa 2003, s. 315-324.
 13. Leśne pejzaże w twórczości Gustawa Daniłowskiego, w: Las w kulturze polskiej III, pod red. Wojciecha Łysiaka, Wydawnictwo ECO, Poznań 2004, s. 249-259.
 14. Konteksty polityczne „Marii Magdaleny” G. Daniłowskiego, „Respectus Philologicus” (Wilno) 2004, nr 6 (11), s. 80-93. [online .doc] [online .pdf]
 15. „Krajowi cudzoziemcy” – o kwestii żydowskiej w twórczości literackiej i publicystycznej Gustawa Daniłowskiego, w: Kwestia żydowska w XIX wieku – spory o tożsamość Polaków, pod red. Grażyny Borkowskiej, Wydawnictwo CYKLADY, Warszawa 2004, s. 355-370.
 16. Dzieje pewnego skandalu… („Maria Magdalena” Gustawa Daniłowskiego w świetle refleksji krytycznych z 1913 roku), „Rocznik Świętokrzyski”, Seria A: Nauki Humanistyczne, t. 28, pod red. Marty Meduckiej i Janusza Detki, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2004, s. 5-22.
 17. „W boju i miłości”. Rewolucyjno-erotyczne uwikłania bohaterów prozy Gustawa Daniłowskiego, w: Rewolucja lat 1905-1907. Literatura – publicystyka – ikonografia, pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 31-43.
 18. Powieść popularna czy wysokoartystyczna? O „Marii Magdalenie” Gustawa Daniłowskiego, w: Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, pod. red. Barbary Myrdzik i Małgorzaty Karwatowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 111-118.
 19. Bohaterowie „Jaskółki” Gustawa Daniłowskiego wobec żywiołu rewolucji społecznej, w: Człowiek wobec rewolucji i terroru, pod red. Eugenii Łoch, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2005, s. 191-202.
 20. Polscy terroryści czy ofiary carskiego terroru? O „Bandytach z PPS” Gustawa Daniłowskiego, w: Człowiek wobec rewolucji i terroru, pod red. Eugenii Łoch, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2005, s. 237-255.
 21. Poszukiwanie sensu słowa, sztuki i artysty…Karol Wojtyła (Jan Paweł II) a Cyprian Norwid, w: Słowo – myśl – ethos w twórczości Jana Pawła II, pod red. Zbigniewa Trzaskowskiego, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2005, s. 289-315.
 22. Mistrz – przyjaciel – inspirator. Jarosław Vrchlicki w oczach Zenona Przesmyckiego (Miriama) w świetle korespondencji z lat 1883-1901, „Napis”. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej, Seria XI: Słowa ponad granicami, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005, s. 245-266.
 23. Widok z okna europejskich poetów (Próba interpretacji porównawczej „Okien” Gustawa Daniłowskiego i Stéphane’a Mallarmégo), „Respectus Philologicus” (Wilno) 2006, nr 9 (14), s. 75-89.
 24. Listy Gustawa Daniłowskiego do Stefana Żeromskiego z lat 1901-1909, w: Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi w roku Jubileuszu, pod red. Beaty Utkowskiej i Krzysztofa Jaworskiego, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006, s. 309-326.
 25. Seksualna rozwiązłość czy eros tragiczny? O erotyce w „Marii Magdalenie” Gustawa Daniłowskiego,„Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2006, t. 19, pod red. Anny Kurskiej i Janusza Detki, s. 55-70.
 26. Maska i twarz… Rzecz o automistyfikacji Zofii Trzeszczkowskiej, w: Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych, pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 61-74.
 27. Harmonia kosmosu a obroty spraw ziemskich. O motywach astronomicznych w liryce Gustawa Daniłowskiego, w: Poezja i astronomia, pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak i Bogdana Burdzieja, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 459-474.
 28. W kręgu „Chimery”. Listy Jerzego Żuławskiego do Zenona Przesmyckiego (Miriama) z lat 1901-1908, „Przegląd Humanistyczny” 2007, nr 4, s. 123-140.
 29. Młodopolskie otwarcie na świat. O fascynacjach Miriama twórczością Poego, Maeterlincka i Zeyera, w: Literatura, kultura i język polski w kontaktach i kontekstach światowych,pod red. Małgorzaty Czermińskiej, Katarzyny Meller i Piotra Flicińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2007, s. 291-301.
 30. Idea mickiewiczowska w publicystyce społeczno-politycznej Gustawa Daniłowskiego, w: Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej, studia pod red. Kazimierza Maciąga i Marka Stanisza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 446-459.
 31. „Żywy kamień”. Wacława Berenta „opowieść” o Franciszku Karpińskim, w: Dialog z rzeczywistością. Literatura. Język. Kultura, pod red. Zbigniewa Trzaskowskiego, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej; Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2007, s. 93-105.
 32. Sieroszewski – znany i nieznany (Zamiast wstępu), w: Ida Sadowska, Wśród obcych i wśród swoich. Wacława Sieroszewskiego portret wielokrotny, pod red. Grażyny Legutko, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s. 7-14.
 33. Socjaliści a miłosierdzie. O etycznych dylematach bohaterów Gustawa Daniłowskiego, w: Wyobraźnia miłosierdzia, pod red. Pawła Borto, Romana Kuligowskiego, Zbigniewa Trzaskowskiego, Andrzeja Żądło, Wydawnictwo UNUM (Polskie Towarzystwo Teologiczne), Kraków 2007, s. 225-242.
 34. Erotyczna lipa w powieściach Gustawa Daniłowskiego, w: Preteksty – teksty – konteksty, pod red. Macieja Barańskiego i Zbigniewa Trzaskowskiego, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s. 93-105.
 35. Wprowadzenie do: Ida Sadowska, Od Witkacego do Jana Pawła II. Itineraria literackie, pod red. Grażyny Legutko, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2008 , s. 7-13.
 36. „Jeszcze was nieraz wprowadzę w te progi”… „wieki żyć będę”. Wyspiański – artysta wszechstronny – wstęp do: „Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty kulturowe” 2008, nr 2, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2008, s. 5-8.
 37. Złoty róg idei „walki o Polskę niepodległą”. Wyspiański w publicystyce Gustawa Daniłowskiego, „Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty kulturowe” 2008, nr 2, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2008, s. 9-20.
 38. Wspólne ścieżki Wacława Sieroszewskiego i Gustawa Daniłowskiego – czyli o przyjaźni „niepokornych”, „Rocznik Świętokrzyski”, Seria A: Nauki Humanistyczne, t. 30, pod red. Grażyny Legutko, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2008, s. 47-60.
 39. Pisarz zanurzony w historię. Gustaw Daniłowski wobec idei niepodległości „Literaturoznawstwo. Historia – teoria – metodologia – krytyka” (rocznik) 2008, nr 1 (2), pod red. Adama Tyszki, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2008, s. 139-149.
 40. Józef Weyssenhoff a symbolizm francuski, w: Józef Weyssenhoff i Leon Wyczółkowski, pod red. Moniki Gabryś i Krzysztofa Stępnika, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 85-95.
 41. Realizacje mitu androgynicznej dwójjedni w prozie Młodej Polski (Przybyszewski – Daniłowski – Mniszkówna), w: Tożsamość i rozdwojenie w perspektywie mitów, pod red. Lidii Wiśniewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 87-99.
 42. Bóg i bogowie socjalisty. O świadectwach wiary i buntu przeciw religii w twórczości Gustawa Daniłowskiego, w: Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, pod red. Jakuba A. Malika, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2008, s. 309-332.
 43. „Maria Magdalena” Gustawa Daniłowskiego a teologia feministyczna, „Colloquia Communia” nr 1-2 (84-85), styczeń-grudzień 2008; (tom pt. Kobiecość?), pod red. Ewy Hyży, Toruń 2008, s. 117-134, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 44. „Śmierć jest to podróż nad wszystkie podróże”. Antoniego Langego wędrówka ku źródłom, w: Podróż i literatura. 1864 – 1914, pod red. Ewy Ihnatowicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 493-504.
 45. Literaci i prasa warszawska pod pręgierzem satyry Gustawa Daniłowskiego, „Napis”. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej, Seria XIV (2008): Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, s. 321-332.
 46. „Jeden z rzadkich w Polsce europejskich umysłów”. Antoni Lange i jego Studia z literatury francuskiej, w: Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko-europejski dialog kultur, pod red. Marzeny Marczewskiej i Zbigniewa Trzaskowskiego, Kielce 2009, s. 255-268.
 47. „Jaskółka” uwięziona… Gustawa Daniłowskiego kłopoty z cenzurą, „Napis”. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej, Seria XV: Umysły zniewolone. Literatura pod presją, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, s. 267-274.
 48. „A imię nas dwojga – to jedno… Alhalli…”. Rzecz o „Czcicielach szatana” Heleny Mniszek, w: Helena Mniszkówna, pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 190-202.
 49. „Drżyjcie, to Romę niewolnik obala!”. Rzymski i słowiański sclavus saltans Konopnickiej i Sieroszewskiego, w: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, Seria II: Wokół kultur śródziemnomorskich, t. 1: Literatura i słowo, pod. red. Zofii Abramowicz i Jarosława Ławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Trans Humana, Białystok 2009, s. 335-346.
 50. „Pozywam panów wydawców przed sąd obywatelski…” Lwowskie osiągnięcia i porażki Gustawa Daniłowskiego, w: Modernistyczny Lwów – teksty życia, teksty sztuki, pod red. Ewy Paczoskiej i Dawida Marii Osińskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 172-186.
 51. „Wspaniałe, kapryśne, tajemnicze miasto”. Obraz Paryża w listach, reportażach wspomnieniach Wacława Sieroszewskiego, w: Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim, pod red. Adama Tyszki, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2010, s. 163-174.
 52. Młodopolski mit „świętej grzesznicy”. Literackie wizerunki Marii Magdaleny, w: Beatrycze i inne. Mity kobiet w literaturze i kulturze, pod. red. Grażyny Borkowskiej i Lidii Wiśniewskiej, Wydawnictwo SŁOWO / OBRAZ TERYTORIA, Gdańsk 2010, s. 125-138.
 53. Europejskie wędrówki młodopolskiego rewolucjonisty – przypadek Gustawa Daniłowskiego, w: Europejczyk w podróży 1850 – 1939, pod red. Ewy Ihnatowicz i Stefana Ciary, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, s. 367-385.
 54. Nekropolie Marii Konopnickiej. Rekonesans, w: Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, pod red. Iwony Wiśniewskiej i Beaty K. Obsulewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 329-354.
 55. „Wypożyczona wielkość”. W kręgu dramatu Żeromskiego o adiutancie Napoleona, w: Zapomniany dramat XIX i XX wieku, pod red. Marii Jolanty Olszewskiej i Krystyny Ruty-Rutkowskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 278-293.
 56. Symbolistyczne kwiaty śmierci. Maeterlinck – Mallarmé – Brzozowski, w: Młodopolska synteza sztuk, pod red. Hanny Ratusznej i Radosława Siomy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 77-95.
 57. „Nasz naród jak lawa…” Kwestie nacjonalistyczne w publicystyce Gustawa Daniłowskiego, w: Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 227-238.
 58. W kręgu fascynacji estetycznych modernizmu. O związkach Jerzego Żuławskiego z Zenonem Przesmyckim (Miriamem), „Studia Kieleckie”. Seria Filologiczna, nr 7, pod red. Marty Bolińskiej i Iwony Gądek, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2011, s. 65-80. Przedr. w: Zasługi Jerzego Żuławskiego i jego rodu dla literatury i kultury polskiej XX wieku, pod red. Eugenii Łoch i Dariusza Trześniowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 97-112.
 59. Rewolucyjny lot ku śmierci. „Dzieje jednego pocisku” Andrzeja Struga a „Jaskółka” Gustawa Daniłowskiego, w: Andrzej Strug, pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 187-198.
 60. Krytyczny obraz niepodległej Polski w publicystyce politycznej Gustawa Daniłowskiego, w: Polityka historyczna w literaturze polskiej, pod red. Krzysztofa Stępnika i Magdaleny Piechoty, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 235-247.
 61. Bolszewicy i wywrotowcy, czyli poważny i satyryczny obraz historii w międzywojennych dramatach Wacława Sieroszewskiego, w: Wacław Sieroszewski. Zesłaniec – etnograf – literat – polityk, pod red. Antoniego Kuczyńskiego i Mirosława Marczyka, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 95-111.
 62. Krzepiący serca rodaków dar. O „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza, w: Troska o Innego. Szkice humanistyczne, pod red. Joanny Sośnickiej i Justyny Dobrołowicz, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2011, s. 355-364.
 63. Oblicza sensacji. Przypadek nowelistyki Daniłowskiego: fikcja literacka, adaptacja filmowa, plagiat, w: Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film), pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 303-314.
 64. W cieniu młodopolskiego Parnasu. O prozie popularnej Gustawa Daniłowskiego, w: Polska literatura wysoka i popularna. 1864-1918. Dialogi i inspiracje, pod red. Izabeli Koczkodaj, Katarzyny Lesicz-Stanisławskiej, Anny Wietechy, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 77-94.
 65. „Rotszyldówna” Orzeszkowej i „Żydóweczka” Konopnickiej – czyli portret młodej Semitki z lat różnych, w: Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa – relacje różne, pod red. Ewy Ihnatowicz i Ewy Paczoskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011 [wydane w 2012], s. 69-91.
 66. Niespokojny płomień… Problemy etyczne w twórczości Gustawa Daniłowskiego, w: Kategorie etyczne w czasach upadku duchowości, pod red. Lucyny Rożek, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2011 [wydane w 2012], s. 213-227.
 67. Wacław Sieroszewski. Buntowniczy, waleczny, ciekawy świata, w: Pochwała niepokory, Wydawnictwo DEMART S.A., Warszawa 2012, s. 30-65.
 68. „Alegorie i emblematy nie opowiedzą człowieka.” Stanisław Lack o malarstwie Jacka Malczewskiego, w: Jacek Malczewski i symboliści, pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 125-135.
 69. „A to się pali tylko serce moje…” Słowacki czytany przez młodopolan (przypadek Gustawa Daniłowskiego), w: Słowacki w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, pod red. Elżbiety Dąbrowskiej i Ireny Jokiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012 [wydane w 2013], s. 177-191.
 70. Jerozolimska kurtyzana i koreańska gejsza, czyli taniec w służbie erotyki i polityki, w: W lesie rzeczy. Szklice o kulturze, literaturze i języku dedykowane Profesor Marcie Pawlinie-Meduckiej na Jej siedemdziesięciolecie, pod red. Moniki Bator i Anny Kurskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, s. 213-231.
 71. Zygmunt Sarnecki – krytyk i redaktor krakowskiego „Świata”, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” 2012/2013, t. 25/26, Kielce 2013, s. 265-279.
 72. Od mrocznego labiryntu do „pustyni miasta”. Obrazy ulic w prozie Andrzeja Struga, w: Ulica – zaułek – bruk. Z problematyki miasta w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku, pod red. Katarzyny Badowskiej i Agnieszki Janiak-Staszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 121-142.
 73. Meandry ojcowskiej miłości. Wokół listów jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 16 (2012), s. 43-75, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [rocznik wydany w 2014].
 74. „Miłość nasza jest jak Sfinks…” Confiteor Antoniego Szandlerowskiego i Zachód Heleny Beatus, w: Postać księdza w literaturze, pod red. Grzegorza Głąba i Stefana Radziszewskiego, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2014, s. 97-114.
 75. Zdrada czy konieczność? Etyczne dylematy zesłańców – przypadek Wacława Sieroszewskiego, w: Syberia infernalna – mity i oblicza rzeczywistości, pod red. Małgorzaty Cwenk, we współpracy z Janem Trynkowskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 141-159.
 76. Prusowski tryptyk ontologiczny („Cienie” – „Sen” – „Nic nie ginie!”), „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza”, Rok VII (XLIX) 2014 (Warszawa), s. 129-145 [wydany w 2015].
 77. Odwieczne prawdy, dylematy etyczne i radykalizm społeczny w „Ponad śnieg bielszym się stanę” Żeromskiego, w: Żeromski. Piękno i wolność. Studia, idea i układ tomu Jarosław Ławski, pod red. Anny Janickiej, Iwony E. Rusek i Grzegorza Czerwińskiego, Wydawnictwo Prymat, Białystok-Rapperswil 2014-2015, s. 155-171.
 78. Zniechęcenie, metamorfoza, transgresja. Doświadczenie wojny w powieściach pierwszego roku niepodległości, w: Przed i po. Wielka Wojna w literaturach Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. Hanny Gosk i Ewy Paczoskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 123-138.
 79. Więzi, paralele, animozje. O relacjach Daniłowskiego z Żeromskim, w: Żeromski i inni, pod red. Moniki Gabryś-Sławińskiej i Marii Jolanty Olszewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 181-196.
 80. „Służący światła”. O „Promieniu” Żeromskiego raz jeszcze, w: Stefan Żeromski. Kim był? Kim jest?, pod red. Zdzisława Jerzego Adamczyka. Wstęp Andrzej Dąbrowski. Panel konferencyjny przygotowała i wypowiedzi panelowe zredagowała Grażyna Borkowska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach, Kielce 2015, s. 254-270.
 81. Dramat czytany – dramat oglądany. O adaptacjach scenicznych „Sułkowskiego” i „Ponad śnieg bielszym się stanę” S. Żeromskiego (za życia twórcy), w: Ut pictura poesis. Wokół korespondencji sztuk, pod red. Piotra P. Rosińskiego i Zbigniewa Trzaskowskiego, Instytut Filologii Polskiej UJK, Kielce 2015, s. 159-177.
 82. Rok 1914 w twórczości Gustawa Daniłowskiego, Andrzeja Struga i Wacława Sieroszewskiego, „Studia Muzealno-Historyczne” 2015, t. VII, Muzeum Historii Kielc, Kielce 2015, s. 129-137.
 83. Peregrynacje w czasie i przestrzeni. Wokół baśni i legend Henryka Sienkiewicza, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” 2015, t. 28, cz. 1, s. 135-152.
 84. Lwowski epizod biografii Gustawa Daniłowskiego, w: Język polski i polonistyka w Europie wschodniej: przeszłość i przyszłość, red. I. Bundza, E. Kowalewski, A. Krawczuk, O. Sliwinskij, Wydawnictwo: Kijów, Firma „Inkos”, Lwów 2015, s. 210-221.
 85. Sieroszewski redivivus, „Literatura Ludowa. Dwumiesięcznik Naukowo-Literacki” 2015, nr 4/5, s. 100-105.
 86. Wczesny modernizm w demonicznej odsłonie, „Pamiętnik Literacki” 2016, z. 2, s. 240-246.

Prace złożone do druku 

2011

2012

2013

2015

2016