Publikacje: dr hab. Sabina Brzozowska

Publikacje: dr hab. Sabina Brzozowska

Książki autorskie:

 1. Klasycyzm i motywy antyczne w poezji Młodej Polski, Opole 2000.
 2. Człowiek i historia w dramatach Tadeusza Micińskiego, Opole 2009.

Książki redagowane:

 1. [wespół z Anetą Mazur] Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczności, pod red. S. Brzozowskiej, A. Mazur, Opole 2013.

Wybrane artykuły:

 1. Prometeusz w liryce Młodej Polski. W: W literackim kręgu pozytywizmu i Młodej Polski. Studia Studia i szkice. Pod red. W. Hendzla i Z. Piaseckiego, Opole 1999.
 2. „Kaprys natchniony” i ekstrawagancja „wściekłego wizjonera”. Recepcja adaptacji filmowej „Ziemi obiecanej”. W: Władysław Stanisław Reymont. Tradice – současnost – recepce. Praca zbiorowa pod red. M. Balowskiego, Ostravska univerzita Ostrava, Filozoficka fakulta, Ostrawa 2001, s. 47 – 57.
 3. Przestrzeń fałszu – antyczne pejzaże w poezji Młodej Polski, [w zb.:]: Przestrzenie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w badaniach kulturowych i literackich. Studia pod red. P. Kowalskiego, Opole 2001, s. 177 – 191.
 4. Motywy antyczne w romantycznych dramatach Stanisława Wyspiańskiego, „Ruch Literacki” 2004, z. 4 –5.
 5. Profetyzm i nauka – księga natury według «Pleśni świata» B. Prusa i «Władcy czasu» A. Langego, [w zb]: Wokół twórczości drugiego pokolenia pozytywistów polskich, pod red. A. Mazur, Opole 2004.
 6. Tragiczne maski romantycznego bohatera w Legionie Stanisława Wyspiańskiego, „Przegląd Humanistyczny” 2005, z. 6.
 7. Czy faun może być postacią tragiczną? Motyw Fauna-Pana w wybranych dramatach Młodej Polski, [w zb.:] Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. H. Krukowskiej i J Ławskiego, Białystok 2005, s.691 – 703.
 8. Książę i Wita. Rodzina à rebours w „Termopilach polskich” , „Prace Polonistyczne” 2006, seria LXI, t. II.
 9. Antynomie dionizyjskości w „Bazilissie Teofanu”, „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 1.
 10. Myślenie utopijne albo dyskurs o niedojrzałości. Poszukiwanie wykładni dziejów w „Termopilach polskich” Tadeusza Micińskiego, „Obóz” nr 47, Warszawa 2007.
 11. Między teatrem codzienności a domkiem duszy. Tragedia nieuświadomionych kłamstw w dramacie Tadeusza Rittnera „W małym domku”, [w zb.:] Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stiftera do współczesności, pod red. G. Borkowskiej i A. Mazur, Opole 2007.
 12. Chór? Naród jeszcze śpiący…, „Kwartalnik Opolski” 2007, z. 4.
 13. Micińskiego teatr dziwów. Groteska w „Nocy rabinowej”, „Termopilach polskich” i „Królewnie Orlicy”, „Napis” 2008, seria XIV, s. 333 – 351 (wydawnictwo IBL PAN W-wa).
 14. Człowiek i historia w dramatach Tadeusza Micińskiego, [w zb.:] Dramat w historii, historia w dramacie, pod red. K. Latawiec, R. Stachury-Lupy, J. Waligóry, przy współpracy E. Łubieniewskiej, Kraków 2009.
 15. Jak kończy się historia… Obraz dziejowego przewrotu w „Kniaziu Patiomkinie” Tadeusza Micińskiego, „Ruch Literacki” 2009, z. 1.
 16. Misterium bez Boga? Transcendencja w dramatach o rewolucji, s. 389-398, [w zb.:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, seria II: Wokół kultur śródziemnomorskich, t. I: Literatura i słowo, Białystok 2009.
 17. „Jak gdyby rzeczywistość…”. Teatr słowa w „Wyzwoleniu” Stanisława Wyspiańskiego, s. 233-241, [w:] Przemyśleć wszystko… Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, Poznań 2009.
 18. Od Niebieskiej Jeruzalem do misterium przyrody. Synkretyzm kulturowy w „Bazilissie Teofanu” Tadeusza Micińskiego, [w zb.:] Młodopolska synteza sztuk, pod red. H. Ratusznej i R. Siomy, Toruń 2010.
 19. „Natura ludzka boi się próżni.” Karnawał metafizyczny w „Nocy rabinowej” Tadeusza Micińskiego, [w zb.:] Noc. Symbol – temat – metafora. T. II, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2012.
 20. Mit i egzystencja. „Czarodziejska góra” Tomasza Manna jako powieść antyinicjacyjna? „Ruch Literacki” 2012, z. 1
 21. „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego i „Buddenbrookowie” Tomasza Manna – dopełniająca się historia, [w:] Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczności, pod red. S. Brzozowskiej, A. Mazur, Opole 2013, 197 – 220.
 22. Teatr historii, teatr wyobraźni. Juliusz Słowacki – Tadeusz Miciński, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2013, s. 7 – 30.