Publikacje: prof. dr hab. Tomasz Sobieraj

Publikacje: prof. dr hab. Tomasz Sobieraj

 1. Problem żydowski w prozie Mariana Gawalewicza. „Ruch Literacki” 1997, z. 5, s. 653-669.
 2. Dwie wizje „rozkładu społecznego”: „Lalka” Prusa i „Warszawa” Gawalewicza. W zbiorze: Jubileuszowe „żniwo u Prusa”. Materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 r. T. 3 serii Jubileusze pozytywistów. Pod red. Zbigniewa Przybyły. Częstochowa 1998, s. 193-203.
 3. Chmielowski a Młoda Polska. W zbiorze: Piotr Chmielowski i Antoni Gustaw Bem. Konferencja ogólnopolska w 150. rocznicę ich urodzin. T. 4 serii Jubileusze pozytywistów. Pod red. Zbigniewa Przybyły. Częstochowa 1999, s. 139-151.
 4. O prozie Mariana Gawalewicza. Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych” t. 21, Poznań 1999, 269 ss.
 5. „Przeklęte pieniądze” czy „motory życia”? Oblicza pieniądza w polskiej prozie drugiej połowy XIX wieku. W zbiorze: Pieniądz w literaturze i teatrze. Materiały z sympozjum Temat pieniądza w literaturze i sztuce, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 17-18 stycznia 2000. Pod red. Józefa Bachórza. Sopot 2000, s. 147-156.
 6. Pozytywizm w „piekle galicyjskim”. Na przykładzie twórczości Józefa Rogosza. W zbiorze: Czytanie pozytywizmu. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, Poznań 2000, s. 67-90.
 7. Przybyszewski jako epistolograf. W zbiorze: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. Pod red. Jolanty Sztachelskiej i Elżbiety Dąbrowicz. Białystok 2000, s. 433-448.
 8. Pozytywizm i Młoda Polska (noty o książkach). W zbiorze: Początek. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, Poznań 2001, s. 278-283.
 9. W cieniu wielkiej trójcy powieściopisarzy. Uwagi o poetyce drugorzędnej prozy okresu pozytywizmu. W zbiorze: Pozytywizm. Języki epoki. Pod red. Grażyny Borkowskiej i Janusza Maciejewskiego. Warszawa 2001, s. 235-248.
 10. Profesor Edward Pieścikowski (współautorstwo tekstu z Tomaszem Lewandowskim). W zbiorze: Na pozytywistycznej niwie. Pod red. Tomasza Lewandowskiego i Tomasza Sobieraja. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2002, s. 9-21.
 11. Współredakcja naukowa (z Tomaszem Lewandowskim) tomu zbiorowego: Na pozytywistycznej niwie. Poznań 2002, ss. 319.
 12. Bohaterowie wśród „ruin” i „błyszczących nędz”. O konfliktach jednostki ze światem w utworach prozą Michała Bałuckiego. W zbiorze: Świat Michała Bałuckiego. Pod red. Tadeusza Budrewicza. Collegium Columbinum, Kraków 2002, s. 369-400.
 13. Czasoprzestrzeń prowincjonalnego miasteczka w polskiej prozie dziewiętnastowiecznej. W zbiorze: Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie. Pod red. Jakuba A. Malika i Ewy Paczoskiej. Lublin 2003, s. 297-322.
 14. Twórczość Bolesława Prusa a konwencje powieści rozwojowej. W zbiorze: Bolesław Prus. Pisarz. Publicysta. Myśliciel. Pod red. Marii Woźniakiewicz-Dziadosz i Stanisława Fity. Lu-blin 2003, s. 27-45.
 15. Motyw następstwa i konfliktu pokoleń w polskiej prozie XIX wieku. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 2, s. 93-105.
 16. Naturalizm wielki i nieznany (rec.: Gabriela Matuszek, Naturalistyczne dramaty, Universi-tas, Kraków 2001), „Polonistyka” 2003, nr 8, s. 505-507.
 17. Jubileusz Profesora Edwarda Pieścikowskiego, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2003, 36 ss. (opracowanie i współautorstwo tekstu).
 18. Naturalistyczne dramaty (rec.: Gabriela Matuszek, Naturalistyczne dramaty, Universitas, Kraków 2001, 468 ss.), „Przegląd Humanistyczny” 2003, nr 6, s. 180-184.
 19. Modernistyczne powieści wędrówek. Rekonesans. W zbiorze: Czytanie modernizmu. Studia pod red. Marii J. Olszewskiej i Grzegorza P. Bąbiaka. Warszawa 2004, s. 253-276.
 20. Fabuły i „światopogląd”. Studia z historii polskiej powieści XIX-wiecznej. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2004, 314 ss.
 21. „Długie trwanie” pozytywizmu? O ideologii drugorzędnej prozy polskiej w latach dziewięćdziesiątych. W zbiorze: Wokół twórczości drugiego pokolenia pozytywistów polskich. Pod red. Anety Mazur. Opole 2004, s. 85-98.
 22. Z zapomnianych kart tematu żydowskiego w literaturze polskiej. O twórczości prozatorskiej Kazimierza Laskowskiego. W zbiorze: Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków. Pod red. Grażyny Borkowskiej i Magdaleny Rudkowskiej. Warszawa 2004, s. 221-241.
 23. Sienkiewicz i muzyka. „Ruch Literacki” 2004, z. 6, s. 591-608.
 24. Tradycje – rewizje – kontynuacje. Wokół „światopoglądu” polskiej prozy okresu pozytywizmu. W zbiorze: Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy – postawy – tradycje. Pod red. Barbary Bobrowskiej, Stanisława Fity, Jakuba A. Malika. Lublin 2004 (właściwie 2005), s. 209-241.
 25. Dojrzewanie o „brzasku” albo w krwawym zmierzchu „łuny”. Kazimierza Zdziechow-skiego psychologiczne powieści o rewolucji 1905 roku: „Łuna” i „Opoka”. W książce zbiorowej: Rewolucja lat 1905-1907. Literatura – Publicystyka – Ikonografia. Pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś. Lublin 2005, s. 93-100.
 26. Pozytywizm polski i duch nowoczesności. „Roczniki Humanistyczne KUL”. 2005, z. 1, s. 5-21.
 27. „Lalka” Prusa na horyzoncie dziewiętnastowieczności (modernizmu). W pracy zbiorowej: Świat „Lalki”. 15 studiów. Pod red. Jakuba A. Malika. Lublin 2005, s. 7-22.
 28. Heroizm i antynomie nowoczesności. Wokół światopoglądu Stefana Żeromskiego. W pracy zbiorowej: Światy Stefana Żeromskiego. Pod red. Marii J. Olszewskiej i Grzegorza P. Bąbiaka. Warszawa 2005, s. 401-421.
 29. W pochodzie ku szczęściu i doskonałości. O myśleniu historiozoficznym pozytywistów polskich. W zbiorze: O historyczności. Pod red. Katarzyny Meller i Krzysztofa Trybusia. Poznań 2006, s. 223-237.
 30. Współredakcja naukowa (z Wiesławem Ratajczakiem) tomu zbiorowego: Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2006, ss. 404.
 31. „Gdy człowiek […] przez pracę i czyn stanie się wszystkim, czym się tylko człowiek stać może – wtedy jest wielkim.” Szkic o etyce normatywnej i antropologicznych wzorcach w literaturze polskiego pozytywizmu (prolegomena). W książce zbiorowej: Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki. Pod red. Ewy Ihnatowicz i Ewy Paczoskiej. Warszawa 2006, s. 13-29.
 32. Od pełni życia ku ascezie ducha, czyli artyzm „obłaskawiony”. Konwencje drugorzędnej powieści o artyście okresu pozytywizmu (na przykładzie „Żony artysty” Stanisława Grudziń-skiego). W pracy zbiorowej: Z problemów prozy – powieść o artyście. Pod red. Wojciecha Gutowskiego i Ewy Owczarz. Toruń 2006, s. 156-167.
 33. W stronę faktu i prawa ogólnego. Uwagi o stosunku pozytywistów do powieści historycznej. W pracy zbiorowej: Powieść historyczna dawniej i dziś. Pod red. Renaty Stachury, Tadeusza Budrewicza, Bolesława Farona przy współpracy Kazimierza Gajdy. Kraków 2006, s. 238-254.
 34. Spóźniony dekadent w oparach rewolucji. O zapomnianej powieści Walerego Przyborow-skiego „Czerwona mara”. W pracy zbiorowej: Walery Przyborowski i Józef Brandt. Pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś. Seria „Obrazy Kultury Polskiej”. Lublin 2007, s. 165-174.
 35. Wokół „Bez dogmatu” Henryka Sienkiewicza. Szkic o antropologii filozoficznej powieści. W pracy zbiorowej Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej. Pod red. Krzysztofa Stępnika i Tadeusza Bujnickiego. Seria „Obrazy Kultury Polskiej”. Lublin 2007, s. 271-278.
 36. Codzienność melodramatów i sensacji. Szkic o konwencjach fabularnych polskiej powieści popularnej okresu pozytywizmu. W pracy zbiorowej: Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stiftera do współczesności. Pod red. Grażyny Borkowskiej i Anety Ma-zur. Opole 2007, s. 365-383.
 37. Prus versus Świętochowski. W sporze o naukowość, krytykę pozytywną i „Lalkę”. Wstęp i opracowanie: A. Świętochowski, Aleksander Głowacki (Bolesław Prus) i B. Prus, Słówko o krytyce pozytywnej (Poemat realistyczny w 6-ciu pieśniach). T. 1 serii Polemika krytycznoliteracka w Polsce pod redakcją Sylwii Panek. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2008, 154 ss.
 38. Tułaczka melodramatyczna. Schemat fabularny podróży (bohatera) w literaturze filantropijnej (na przykładzie „Sierocej doli” Bolesława Prusa). W pracy zbiorowej: Podróż i litera-tura 1864-1918. Pod red. Ewy Ihnatowicz, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 255-265.
 39. Piękno scjentystów. Augusta Comte’a i Hipolita Taine’a filozofie sztuki. W książce zbio-rowej: Piękno wieku XIX. Studia i szkice z historii literatury i estetyki. Pod red. Elżbiety No-wickiej i Zbigniewa Przychodniaka, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2008, s. 95-114.
 40. Poszukiwania Absolutu. Elizy Orzeszkowej i Juliusza Romskiego powieść „Ad astra”. W książce zbiorowej: Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku. Pod red. Jakuba A. Malika, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, s. 67-82.
 41. „Męty” Walerego Przyborowskiego, czyli o trudnych narodzinach polskiej powieści kry-minalnej. W zbiorze: Oryginalnie/Kryminalnie, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Lite-racka” XIV (XXIV)-XV (XXV), Poznań 2008, s. 99-112.
 42. Kulturowy model dziewiętnastowieczności, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza”. Rok I (XLIII), Warszawa 2008, s. 19-38.
 43. O naukowe podstawy twórczości i krytyki literackiej. Bolesława Prusa recenzja „Ogniem i mieczem”, studium o „Farysie” i „ Słówko o krytyce pozytywnej”. W książce zbiorowej: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny. Pod red. Jakuba A. Malika, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 183-199.
 44. Przekroje realizmu. Z zagadnień ontologii i epistemologii literatury polskiego pozytywizmu. W książce zbiorowej: Literackość filozofii – filozoficzność literatury. Pod red. Barbary Sienkiewicz i Tomasza Sobieraja, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2009, s. 109-133.
 45. Współredakcja naukowa (z Barbarą Sienkiewicz) książki zbiorowej Literackość filozofii – filozoficzność literatury. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2009, ss. 301.
 46. Poemat witalizmu. O „Godach życia” Adolfa Dygasińskiego. „Litteraria Copernicana” 2009 nr 2(4): Dygasińsk. Red. Zofia Mocarska-Tycowa, Ewa Owczarz, Mirosława Radow-ska-Lisak, s. 103-111.
 47. Horyzonty XIX-wiecznej powieści. O epistemicznej strategii gatunku. W zbiorze: Album Gdańskie. Prace ofiarowane profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocz-nicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej. Pod red. Jana Daty i Bolesława Olek-sowicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2009, s. 633-640.
 48. Jaka epistema? O metodzie, kryteriach i przesłankach filozoficznych krytyki literackiej „trójcy powieściopisarzy” okresu pozytywizmu, „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 4, s. 73-97.
 49. „Sieroce dole” „geniuszy uczucia”. O biedermeierowskich cechach twórczości Bolesława Prusa, „Przegląd Humanistyczny” 2010, nr 1, s. 81-95.
 50. From realism to neo-Kantianism. The case of Aleksander Świętochowski – the leader of Polish positivism.
 51. Czy sprzeciw wobec „władzy daltonizmu naturalistycznego”? O metafizycznych i meta- epistemologicznych poglądach Stanisława Brzozowskiego, „Kwartalnik Filozoficzny”. T. XXXVIII, Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2010, z. 3, s. 109-132.
 52. Co poza „żelazną obręczą tajemnicy”? „Z pomroku” i „Wielki” z cyklu „Melancholicy” Elizy Orzeszkowej. W zbiorze: Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej. Redakcja: Iwona Wi-śniewska i Beata K. Obsulewicz, Towarzystwo Naukowe KUL, KUL Jana Pawła II, Lublin 2010, s. 93-108.
 53. Uwagi w setną rocznicę śmierci Elizy Orzeszkowej, „Polonistyka” 2010, nr 10, s. 14-19.
 54. „Napierająca fala rzeczy”. Jeszcze o epistemologii i ontologii „Kosmosu” Witolda Gom-browicza. W pracy zbiorowej: Literatura a filozofia. Pod red. Barbary Sienkiewicz i Tomasza Sobieraja, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2010, s. 65-85.
 55. Współredakcja naukowa (z Barbarą Sienkiewicz) i wstęp do książki zbiorowej Literatura a filozofia. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2010, ss. 224.
 56. Zapomniane ogniwo polskiego ibsenizmu. „Jakub Warka” Daniela Zglińskiego. W książce zbiorowej: Zapomniany dramat. Tom 1. Pod red. Marii Jolanty Olszewskiej i Krystyny Ruty–Rutkowskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 95-104.
 57. recenzja: Anna Wereszczyńska, „Ostatni Mohikanin drobnej szlachty” i „niezrównany monografista Żydów”. Żywot Klemensa Junoszy-Szaniawskiego, Norbertinum, Lublin 2008, ss. 239, „Ruch Literacki” 2010, z. 2, s. 225-227.
 58. O prawdę literatury (w literaturze). Epistemologiczne przesłanki krytycznoliterackiego dyskursu pozytywistów. W książce zbiorowej: Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej”. Cz. 1. Pod. red. Grażyny Borkowskiej i Magdaleny Rudkowskiej. Fundacja Akademia Humanistyczna, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2010, s. 130-151.
 59. Kazimierza Laskowskiego powieść o łódzkim lokaucie.
 60. Bo „największy wieszcz nasz był ‹‹realistą››”. Mickiewicz Chmielowskiego. W książce zbiorowej: Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców. Pod red. Jerzego Borowczyka, Wojciecha Hamerskiego i Piotra Śniedziewskiego. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2011, s. 27-39.
 61. Wzrok w poetyce i estetyce realizmu i naturalizmu.
 62. Destrukcja realizmu („naiwnego”). Teoriopoznawcze i metafizyczne motywy „Dumań pesymisty” Aleksandra Świętochowskiego. W książce zbiorowej: Aleksander Świętochowski. Pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś. Seria „Obrazy Kultury Polskiej”. Wydawnictwo Naukowe UMCS, Lublin 2011, s. 9-25.
 63. Domknięcie oświecenia, czyli o miejscu polskiego pozytywizmu w strukturze nowoczesności. „Przegląd Humanistyczny” 2011, nr 5, s. 5-24.
 64. Rosja [hasło]. W książce zbiorowej: Leksykon „Lalki”. Pod red. Agnieszki Bąbel i Aliny Kowalczykowej. Fundacja Akademia Humanistyczna, Instytut Badań Literackich. Warszawa 2011, s. 137-139.
 65. Formacyjny charakter „Zarysu literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu” Piotra Chmielowskiego, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2011, nr 9, s. 73-82.
 66. Oblicza konieczności. Szkic o metafizycznych i etycznych poglądach Elizy Orzeszkowej. W pracy zbiorowej: Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa – relacje różne. Pod red. Ewy Ihnatowicz i Ewy Paczoskiej. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2011, s. 39-59.
 67. Czy krytyka literacka może być naukowa? Kilka uwag o scjentystycznym projekcie pozytywistów. W książce zbiorowej: Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej”. Cz. 2. Pod red. Mirosława Strzyżewskiego, Wydawnictwo Nau-kowe UMK, Toruń 2012, s. 175-192.
 68. Przekroje pozytywizmu polskiego. W kręgu idei, metody i estetyki. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2012, 241 ss.
 69. „Wielcy budowniczowie nowoczesnej kultury polskiej”. Stanisław Brzozowski o Janie i Jędrzeju Śniadeckich. W książce zbiorowej: Konstelacje Stanisława Brzozowskiego. Pod red. Urszuli Kowalczuk, Andrzeja Mencwela, Ewy Paczoskiej i Pawła Rodaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2012, s. 85-98.
 70. Patrzenie w twórczości Elizy Orzeszkowej.
 71. Między dyskursem a wyznaniem. Listy Elizy Orzeszkowej do Jana Karłowicza i Tadeusza Garbowskiego jako świadectwa światopoglądowo-filozoficznych i artystycznych poszukiwań autorki. W książce zbiorowej: Metaliterackie listowania. List jako dokument świadomości literackiej pisarza. Pod red. Ireneusza Sikory i Agnieszki Czajkowskiej. Akademia im. J. Długosza w Częstochowie. Częstochowa 2012, s. 157-175.
 72. Małomiasteczkowa idylla a czas historyczny. Biedermeierowska powieść Klemensa Junoszy Szaniawskiego „Pan sędzia”. W książce zbiorowej: Julian Wieniawski – Klemens Szaniawski – Feliks Brodowski. Pod red. Krzysztofa Stępnika i Moniki Gabryś-Sławińskiej. Wydawnictwo Naukowe UMCS. Lublin 2012, s. 69-78.
 73. Próba rewizji. O Sienkiewiczu „pozytywnym”. Rec.: Tadeusz Bujnicki, Pozytywista Sienkiewicz. Linie rozwojowe pisarstwa autora „Rodziny Połanieckich”. Kraków (2007). „Biblio-teka Tradycji”. Nr LXI, „Pamiętnik Literacki” 2012, z. 3, s. 225-230.
 74. „Bądźmy sobie nawzajem potrzebni i pomocni […], a nasze dusze są istotnie ze sobą po-krewne”. Z dziejów intymnej przyjaźni Elizy Orzeszkowej i Tadeusza Garbowskiego. W książce zbiorowej: Sekrety Orzeszkowej. Pod red. Grażyny Borkowskiej, Magdaleny Rudkowskiej i Iwony Wiśniewskiej. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012.
 75. Konopnicka rediviva. Recenzja: Lena Magnone, Maria Konopnicka. Lustra i symptomy. (Gdańsk 2011). Słowo/obraz/terytoria, ss. 576. „Portrety kobiet”, „Pamiętnik Literacki” 2012, z. 4, s. 243-251.
 76. Posłowie [do:] E. Pieścikowski, Bolesław Prus – „humorysta w wielkim stylu”. Studia i szkice. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 2012, s. 239-241.
 77. Powieść „Władek” Wincentego Kosiakiewicza w kontekście literatury adolescencyjnej. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”. 134: Studia Historicaliteraria XIII. 2013, s. 67-78.
 78. Brzozowski a Darwin. W książce zbiorowej: Stanisław Brzozowski. Powroty. Pod red. Dariusza Trześniowskiego. „Radomskie Monografie Filologiczne”. Nr 1 (2) 2013. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. Wydawnictwo, s. 71-84.
 79. Myśl metakrytyczna Stanisława Brzozowskiego. W książce zbiorowej: Ostać się wobec chaosu. Prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Lewandowskiemu. Redakcja naukowa: Radosław Okulicz-Kozaryn i Mateusz Bourkane. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2013, s. 21-42.
 80. Prawda na scenie, czyli o jeszcze jednym wymiarze realizmu w ujęciu Bolesława Prusa. W monografii zbiorowej: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa. Redakcja naukowa: Ewa Paczoska, Bartłomiej Szleszyński, Dawid M. Osiński. Narodowe Centrum Kultury [Warszawa] 2013, s. 235-247.
 81. Przypomnieć powieściopisarza. Casus Stanisław Pilecki. W monografii zbiorowej: Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914. Redakcja naukowa: Krzysztof Fiołek. Wydawnictwo „Universitas”, Kraków 2014, s. 237-247.
 82. Polska krytyka i myśl teatralna w drugiej połowie XIX wieku. Studia i szkice. Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, 207 ss.
 83. Krajobraz po klęsce z komediowym happy endem w tle. „Emigrant w Galicji” Józefa Narzymskiego i Władysława Sabowskiego. „Niepodległość i Pamięć”. Czasopismo humanistyczne. Muzeum Niepodległości w Warszawie. Rocznik XXI, 2014, nr 1-2 (45-46).
 84. Szweykowski Zygmunt (1894-1978) [współautor: Wiesław Ratajczak], „Polski Słownik Biograficzny. Szwencki Fryderyk – Szyjewski Andrzej”. Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. Warszawa – Kraków 2014. Tom XLIX/4, zeszyt 203, s. 491-494.
 85. „Diokles”, czyli Henryka Sienkiewicz przypowieść o poszukiwaniu Prawdy. W monografii zbiorowej: Sienkiewicz z innej strony. Red. naukowa: Jerzy Axer, Tadeusz Bujnicki. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, s. 115-122.
 86. „W walce z życiem”, czyli „historia naturalna i społeczna rodziny”. Bolesława Prusa prolegomena do naturalizmu. „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”. Rok VII (XLIX) 2014, s. 101-111.