Publikacje: dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak

Publikacje: dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak

Książki autorskie:

 1. Syndrom Wallenroda. Z problemów świadomości narodowej i religijnej w twórczości Tadeusza Micińskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 243. (ark. 12) Rec.: Jakub Zając, „Ruch Literacki” 2009, nr 3 (maj-czerwiec), s. 295-298.
 2. Błędni rycerze i nauczyciele rozumności. Dialogi z romantyzmem w literaturze polskiej lat 1864-1918, Lublin 2015, ss. 310.

Współredakcja tomów:

 1. Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, pod red. S. Kruka i E. Flis-Czerniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, ss. 659, ark. 32.
 2. Konflikty i integracje pokoleniowe w świetle literatury i innych dziedzin nauki, pod red. E. Łoch i E. Flis-Czerniak, Wydaw. LTN, Lublin 2006, ss. 218 (ark. 11)
 3. Człowiek wobec epidemii chorób zakaźnych od starożytności po czasy współczesne w świetle literatury i medycyny, cz. IX, red. naukowa E. Łoch, G. Wallner, E. Flis-Czerniak, Lublin 2011, ss. 345.
 4. Człowiek wobec sytuacji ekstremalnych, cz. X, red. E. Łoch, E. Flis-Czerniak, G. Wallner, S. Bobowski, Lublin 2014, ss. 450.
 5. Starość i inne problemy egzystencjalne w badaniach interdyscyplinarnych, seria: Między literaturą a medycyną, cz. VIII, red. E. Łoch, E. Flis-Czerniak, G. Wallner, D. Piechota, Lublin 2014, ss. 411.

 Artykuły:

 1. Profesor Dębicki i ksiądz Faust, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego” 1998, nr 3-4.
 2. „Polskość jest wyznaniem”. Miciński w przededniu i w dobie wielkiej wojny, w: Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Łoch, K. Stępnika, Lublin 1999, s. 147-159.
 3. „Kolosalny duch wielowymiarowości”. Bolesław Prus i „czwarty wymiar”, [w:] Bolesław Prus: pisarz – publicysta – myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita, Wydaw. UMCS, Lublin 2003, s. 175-185.
 4. Historia w kostiumie groteski. Tadeusz Miciński i Witold Gombrowicz, [w:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, pod red. M. Dąbrowskiego i A. Z. Makowieckiego, Wydaw. UW, Warszawa 2003, s. 255-264.
 5. Między ogrodem dzieciństwa a „wojenką daleką”. O „Popiołach” Stefana Żeromskiego (Inicjacja i historia), [w:] Z problemów prozy: powieść inicjacyjna, pod red. W. Gutowskiego i E. Owczarz, Dom Wydawniczy „Duet”, Toruń 2003, s. 211-224.
 6. Adam Mickiewicz a działalność publicystyczna Tadeusza Micińskiego, [w:] Mickiewicz a literatury słowiańskie. Z dziejów recepcji od modernizmu do współczesności, pod red. E. Łoch, Wydaw. UMCS, Lublin 2004, s. 69-86.
 7. W laboratorium Fausta. O powieści Tadeusza Micińskiego, [w:] Czytanie modernizmu, pod red. M. J. Olszewskiej i G. Bąbiaka, Warszawa 2004, s. 199-209.
 8. „Wolna ku nowej wolności”. Idea polska a rewolucja 1905 r. w pismach Wacława Berenta i Tadeusza Micińskiego, w zbiorze: Rewolucja lat 1905-1907: literatura-publicystyka-ikonografia, pod red. K. Stępnika i M. Gabryś, Wydaw. UMCS, Lublin 2005, s. 233-239.
 9. Szyderstwa „czarnych straży” i krzyże „jutrzenek”. Świat wartości antynomicznych w zbiorze poezji „W mroku gwiazd” Tadeusza Micińskiego, w zbiorze: Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce, pod red. A. Morawca, R. Jagodzińskiej, A. Klepaczko, Łódź 2006, Wydawnictwo WSHE, s. 161-175.
 10. „Niemożliwy mój glejt na współczesność”. O wczesnej poezji Marii Emilii Józefackiej, w zbiorze: Peregrynacje do źródeł. Twórczość pisarzy Lubelszczyzny od połowy XIX wieku po współczesność, pod red. J. Szcześniak i D. Trześniowskiego, Lublin 2006, Wydawnictwo UMCS, s. 177-190.
 11. Syndrom Wallenroda. Dylematy Tadeusza Micińskiego na przykładzie poematu: „Widmo Wallenroda”, w zbiorze: Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorów życia i sztuki, pod red. E. Ihnatowicz i E. Paczoskiej, Wydaw. UW, Warszawa 2006, s. 176-189.
 12. „Rozpacz na różne psychiczne tony”. Sőren Kierkegaard i „Próchno” Wacława Berenta, w zbiorze: Z problemów prozy. Powieść o artyście, pod red. W. Gutowskiego i E. Owczarz, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 246-257.
 13. Relacje konfliktowe między ojcem a synem w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, „Prace Polonistyczne”, seria LXI, t. 1, Łódź 2006, s. 111-122.
 14. „Rozdrażnione dusze: ojca i syna”. Konflikt i integracja na przykładzie relacji między ojcem a synem w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, w zbiorze: Konflikty i integracje pokoleniowe w świetle literatury i innych dziedzin nauki, pod red. E. Łoch i E. Flis-Czerniak, Wydaw. LTN, Lublin 2006, s. 35-43.
 15. „Kolosalne misterium wnętrza dziejów”. Dramat upadku Polski w powieści historycznej „Wita” T. Micińskiego, w zbiorze: Powieść historyczna dawniej i dziś, pod red. R. Stachury, T. Budrewicza i B. Farona, przy współpracy K. Gajdy, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, s. 395-405.
 16. „Arcykapłan polskiej mistyki”. Konterfekt Adama Mickiewicza a dramat polskiej niewoli w pismach Tadeusza Micińskiego, w zbiorze: Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej, pod red. K. Maciąga i M. Stanisza, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 424-436.
 17. Co łączy Skawińskiego z Aldoną?, czyli wypędzeni z raju przez Historię, w zbiorze: Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, pod red. K. Stepnika, T. Bujnickiego, Wydaw. UMCS, Lublin 2007, s. 79-88.
 18. Matematyka i duchy, czyli o idei czwartego wymiaru w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku, w zbiorze: Fantastyka XIX i XX wieku. Granice i pogranicza, pod red. J. Szcześniak, Wydaw. UMCS, Lublin 2007, s. 11-29.
 19. „Jam jest Gorgona,- kochanku mych łon”. Meduza w twórczości Tadeusza Micińskiego, w zbiorze: Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2008, s. 669-683.
 20. Nietzsche, pesymizm i narodziny bohatera lucyferycznego z ducha miłości (O pewnym poemacie prozą Tadeusza Micińskiego), w zbiorze: Modernizm. Zapowiedzi – Krystalizacje – Kontynuacje. Prace ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Gutowskiemu, red. A. Grzelak, M. Kurkiewicz i P. Siemaszko, Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009, s. 314-331.
 21. Mitologiczna palimpsestowość i trauma słowiańska w dramacie „Noc rabinowa” Tadeusza Micińskiego, w zbiorze: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, seria II: Wokół kultur śródziemnomorskich, t.1: Literatura i słowo, pod red. Z. Abramowicz i J. Ławskiego, Wydaw. Trans Humana, Białystok 2009, s. 361-372.
 22. „Przy kotle austriackiej Walpurgii”. Korespondencje bałkańskie Tadeusza Micińskiego, w zbiorze: Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wydaw. UMCS, Lublin 2010, s. 199-212.
 23. „Bo moc – to duch”. Juliusz Słowacki i Tadeusz Miciński „w poszukiwaniu mocy”, w: Spadkobiercy Juliusza Słowackiego w kraju i zagranicą (w dwusetną rocznicę urodzin), pod red. E. Łoch, Lublin 2010, s. 145-153.
 24. Polonia i melancholia. Jeszcze słów kilka o związkach poezji młodopolskiej z malarstwem Jacka Malczewskiego, w: Jacek Malczewski i symboliści, pod red. K. Stępnika i M. Gabryś-Sławińskiej, Wydaw. UMCS, Lublin 2012, s. 87-98.
 25. Żywioły melancholii, czyli „nad brzegiem żałoby…”. Wyobraźnia melancholijna we wczesnej twórczości Bolesława Leśmiana, w: Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, pod red. B. Grodzkiego i D. Trześniowskiego, Radom 2012, s. 93-107. [„Radomskie Monografie Filologiczne”, Nr 1/2012]
 26. „Zmierzchów żałoba”. Melancholia w twórczości poetyckiej Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Bolesława Leśmiana, w: Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczności, pod red. S. Brzozowskiej i A. Mazur, Opole 2013, s. 157-179.
 27. „Ukąszenie heglowskie”. Brzozowski, Prus i prawa dziejowe, w: Stanisław Brzozowski. Powroty, pod red. D. Trześniowskiego, Radom 2013, s. 95-105. [„Radomskie Monografie Filologiczne”, Nr 1(2)/2013]
 28. Odczynianie uroków, czyli Supiński kontra Mickiewicz. Rzecz o „Omyłce” Bolesława Prusa, w: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. naukowa E. Paczoska, B. Szleszyński, D.M. Osiński, Warszawa 2013, s. 83-96.
 29. Vincula, vulnera, exilium. Słów kilka o związku twórczości Stefana Żeromskiego z tradycją romantyczną, w: Żeromski. Tradycja i eksperyment, idea i układ Jarosław Ławski, red. naukowa Anna Janicka, Alina Kowalczykowa i Grzegorz Kowalski, Białystok – Rapperswil 2013, s. 413-436.