Publikacje: dr Jarosław Cymerman

Publikacje: dr Jarosław Cymerman

Prace pod redakcją:

 1. Muzyczność w dramacie i teatrze, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013 (wspólnie z Elżbietą Rzewuską).

Edycje tekstów:

 1. Józef Czechowicz, Pisma zebrane, t. 3, Utwory dramatyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011 (wspólnie z Joanną Nowakowską).
 2. Józef Czechowicz, Pisma zebrane, t. 9, Varia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013 (wspólnie z Aleksandrem Wójtowiczem).
 3. Stanisław Weremczuk, Ciemność, Norbertinum, Lublin 2015 (w druku).

Artykuły i rozprawy:

 1. Przestrzenie wyższych syntez w dramacie „Czasu jutrzennego” Józefa Czechowicza, „Przegląd Humanistyczny” 2004, nr 2 (383), s.77-92.
 2. Teatr i dramat Józefa Czechowicza, „Akcent” 2004, nr 1-2 (95-96), s.227-234.
 3. W głębinach „świadomości drugich i trzecich” – „Opowieść o papierowej koronie” jako zapis twórczych poszukiwań młodego Czechowicza, [w:] Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności, pod red. J. Święcha, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s.255-272.
 4. Grzeszna córka w Teatrze-Świątyni, [w:] Z problematyki literatury i sztuki Młodej Polski, t. I, Krótkie formy dramatyczne, pod red. H. Ratusznej i R. Siomy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2007, s. 69-84.
 5. Czechowicz w płaszczu Konrada, [w:] Tradycja romantyczna w teatrze polskim, pod red. D. Kosińskiego, Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Kraków 2007.
 6. Teatr stołecznego królewskiego miasta Lublina, „kultura enter” lipiec 2008, nr 00, http://kulturaenter.nazwa.pl/0/t1.html.
 7. Paradoks o Teatrze Centralnym, „Teatr” 2009, nr 7-8, s. 60-62 (wsp. z Grzegorzem Kondrasiukiem).
 8. Głodomór, diabełki i teatr białoruski, [w:] Pomiędzy Białorusią a Polską. Dramaturgia Siarhieja Kawaloua, ukł. i przedm. L. Gramyka, I. Lappo, pod red. A. Liopy i A. Borowiec, Knigazbor, Mińsk 2009, s. 353-355.
 9. „Nuta kozaka skocznego” i „szloch duszy”. Występy ukraińskich zespołów teatralnych w Lublinie na przełomie XIX i XX wieku, „Pamiętnik Teatralny” 2010, z. 1-2 (233-234), s. 82-101.
 10. Genius loci w historii teatru (na przykładzie Lublina), [w:] Nowe historie 1. Ustanawianie historii, red. A. Adamiecka-Sitek, D. Buchwald, D. Kosiński, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa 2010, s. 203-212.
 11. Bliski teatr na wschodzie, „Teatr” 2011, nr 11, s. 63-65.
 12. Ustanowienie historii. Teatr w Lublinie w 1944, [w:] Nowe historie 2. Wymowa faktów, red. A. Adamiecka-Sitek, D. Buchwald, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa 2011, s. 37-65.
 13. Wielkie Księstwo Józefa Czechowicza, [w:] Miłosz-Czechowicz. Lektury paralelne, pod red. A. Tyszczyka, U. Wieczorek, A. Zińczuk, Wydawnictwo Ośrodka „Brama Grodzka” – Teatr NN, Lublin 2011, s. 108-122.
 14. Dziejba, czyli teatr Leśmiana, [w:] Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, pod red. B. Grodzkiego i D. Trześniowskiego, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2012 (seria: Radomskie Monografie Filologiczne), s. 267-278.
 15. Poezja Stanisława Weremczuka, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” 2012, nr 4, s. 70-74.
 16. „Paradoks Wielkiej Nocy” Józefa Czechowicza – komentarz edytorski o atrybucji tekstu, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2013, t. IX, s. 357-362, (wsp. z Aleksandrem Wójtowiczem).

Hasła leksykograficzne i encyklopedyczne:

 1. [Hasło:] Misterium (w literaturze polskiej), [w:] Encyklopedia katolicka, t. XII, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, s. 1271-1274.