WOKÓŁ DRAMATU POETYCKIEGO XX WIEKU

W Wydawnictwie UMSC w Lublinie ukazał się właśnie kolejny tom serii Pracowni Historii Dramatu 1864-1939. To książka Wokół dramatu poetyckiego XX wieku pod red. Anny Podstawki i Jarosława Cymermana.

„O dramacie poetyckim, jego istocie i wyróżnikach, dyskutowano i pisano wiele. Przede wszystkim stawiano pytania, czy powinien być rozpatrywany w kontekście wyznaczników gatunkowych, czy może raczej historycznoliterackich, będąc każdorazowo zjawiskiem powstającym w określonym czasie i miejscu, zwykle w momentach batalii o nowy teatr. Wychodząc od klasycznych rozpoznań Ireny Sławińskiej, sformułowanych w szkicu Ku definicji dramatu poetyckiego, a jednocześnie oczekując nowego spojrzenia i konfrontacji ze współczesnymi ujęciami metodologicznymi i przemianami form dramatycznych, zaproponowaliśmy wielopłaszczyznową refleksję, obejmującą zarówno tradycję, jak i współczesność oraz perspektywy dramatu poetyckiego w szerokim rozumieniu tego pojęcia. Jak słusznie zauważyła wspomniana Sławińska, <dramat poetycki był zawsze raczej zawołaniem bojowym niż określoną kategorią gatunkową>, zatem <zjawiał się zawsze w aurze walki o nowy teatr>” (ze Wstępu).

W napisanym w latach 50. pamiętnym studium Ku definicji dramatu poetyckiego Ireny Sławińskiej, w ledwie wygasłej wówczas konfrontacji z naznaczoną ideologicznie sztuką naturalistyczną, dramat poetycki przywracał wagę ładu świata w perspektywie maksymalistycznej, nierzadko transcendentnej. Syntetyczność, dwuwarstwowość, paraboliczność i inne wyróżniki warunkują walory tego typu sztuki, przekraczające kryteria genologiczne i historycznoliterackie. W wyniku znacznej wariantowości zjawiska, pojawiły się różne aspektowe ujęcia teoretyczne, operujące właściwą sobie terminologią: nacechowanie metafizyczne i aksjologiczne w <dramacie chrześcijańskim>, zwrot ku duchowości w <dramacie wewnętrznym>, tendencje określone mianem <dramatu onirycznego> i inne. Wysiłek autorów niniejszej publikacji zaowocował znaczną rozległością ujęcia, w znacznym też stopniu wyczerpuje kluczowe dla dramatu poetyckiego kwestie badawcze. Pojawiają się tu tematy i problemy, które w warunkach obecnego stanu badań winny być podjęte – toteż książka ta trafnie sytuuje się w rysującym się dziś polu badawczym i problemowym” (z recenzji prof. Ryszarda Strzeleckiego).

Zapraszamy do lektury!

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.